Obec Lipovec

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Anketa 1
Komu fandíte ?
33% (406 hlasů)
21% (258 hlasů)
15% (185 hlasů)
16% (197 hlasů)
14% (168 hlasů)

Oddíl postranní lišty

Náhodná fotka
Obec Lipovec a okolí

Obsah stránky

Návrh "Smlouva o donášce obědů"

                                                                                 
                                                                                        Č.j………….

Smlouva o donášce obědů

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník").

Níže uvedeného dne, měsíce a roku  u z a v ř e l i

1)  Pan(í)  ………………………………………….
trvale bytem ………………………………………….
nar.:   ………………………………………….
v textu této smlouvy dále jen "Objednatel"

2)  Obec Lipovec, zastoupená Františkem Kopřivou, starostou
se sídlem Lipovec čp. 200
IČO: 00280551
č.ú.: 13121514/0600
v textu této smlouvy dále jen "Poskytovatel",
společně též "smluvní strany".

v souladu s občanským zákoníkem, tuto

smlouvu o donášce obědů
(dále jen "Smlouva")

I.
Rozsah poskytování služby a výše úhrady
Objednatel požádal Poskytovatele o zajištění služby donášky obědů a zavazuje se za poskytnutí této služby zaplatit úhradu ve výši:

10,00 Kč/jedna donáška oběda.

II.
Místo a čas poskytování služby
1. Služba sjednaná v čl. I. Smlouvy se poskytuje v místě bydliště osoby.

2. Služba sjednaná v čl. I. Smlouvy se poskytuje ve dnech provozu kuchyně ZŠ a MŠ Lipovec, příspěvkové organizace.

III.
Způsob placení úhrady za sociální službu
1. Objednatel je povinen zaplatit úhradu za poskytování této služby ve výši stanovené v čl. I. Celková výše úhrady se rovná součtu částek za jednotlivé úkony v kalendářním měsíci.
2. Poskytovatel je povinen předložit osobě vyúčtování úhrady podle bodu 1. tohoto článku za kalendářní měsíc, a to nejpozději do 10. dne následujícího měsíce.
3. Objednatel se zavazuje uhradit službu zpětně, a to nejpozději do 25. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla tato služba poskytována.
4. Objednatel je povinen platit úhradu v hotovosti pracovníkům obce nebo v pokladně Poskytovatele.

IV.
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty
Objednatel musí dbát pokynů poskytovatele služby. V případě porušení Smlouvy kteroukoli stranou, protiprávního chování či porušení běžně platných společenských norem, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna vypovědět Smlouvu s okamžitou platností. Platnost Smlouvy končí dnem, kdy je výpověď doručena druhé ze smluvních stran.

V.
Doba platnosti Smlouvy
1. Smluvní vztah objednatele a poskytovatele se řídí touto Smlouvou a občanským zákoníkem v platném znění.
2. Platnost a účinnost Smlouvy nastává okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Objednatel není oprávněn práva z této Smlouvy postoupit na jinou osobu.
3. Změna rozsahu poskytovaných služeb je možná pouze na základě vzájemné dohody. Poskytovatel služby je oprávněn, zejména z důvodu nenadálých situací, změnit smluvené podmínky – neprodleně však informuje objednatele o změně. Pokud objednatel se změnami nesouhlasí, musí o tom do 3 dnů poskytovatele informovat, případně odstoupit od Smlouvy. Jinak se má za to, že změny přijímá.
4. Veškeré úkony vedoucí ke změně této Smlouvy musejí mít písemnou formu a jsou účinné dnem doručení.

VI.
Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
2. Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně.
3. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že Smlouvu neuzavřely v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.


V Lipovci dne ……..

 

 

…………………………………………                     ……………………………………..
                  Objednatel                                                               Poskytovatel

Diskuse

Jméno
Kontrola
+ 5 = 10
Text komentáře (Není povoleno použití HTML tagů ani žádný druh reklamy)

Výpis komentářů

Datum a čas: 02.11.2016 09:53
Napsal: Obec Lipovec
Kategorie: Ostatní

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Translate / přeložit

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Pro slabozraké

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 18.10

1. Připomínáme občanům,že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají v pátek 20.10.2017 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 21.10.2017 od 8.00 do 14.00 hodin. Volební místnost pro Lipovec ...

Přečíst celé hlášení >

Patička stránky