Obec Lipovec

Obsah stránky

Návrh 'Smlouva o donášce obědů'

                                                                                 
                                                                                        Č.j………….

Smlouva o donášce obědů

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník").

Níže uvedeného dne, měsíce a roku  u z a v ř e l i

1)  Pan(í)  ………………………………………….
trvale bytem ………………………………………….
nar.:   ………………………………………….
v textu této smlouvy dále jen "Objednatel"

2)  Obec Lipovec, zastoupená Františkem Kopřivou, starostou
se sídlem Lipovec čp. 200
IČO: 00280551
č.ú.: 13121514/0600
v textu této smlouvy dále jen "Poskytovatel",
společně též "smluvní strany".

v souladu s občanským zákoníkem, tuto

smlouvu o donášce obědů
(dále jen "Smlouva")

I.
Rozsah poskytování služby a výše úhrady
Objednatel požádal Poskytovatele o zajištění služby donášky obědů a zavazuje se za poskytnutí této služby zaplatit úhradu ve výši:

10,00 Kč/jedna donáška oběda.

II.
Místo a čas poskytování služby
1. Služba sjednaná v čl. I. Smlouvy se poskytuje v místě bydliště osoby.

2. Služba sjednaná v čl. I. Smlouvy se poskytuje ve dnech provozu kuchyně ZŠ a MŠ Lipovec, příspěvkové organizace.

III.
Způsob placení úhrady za sociální službu
1. Objednatel je povinen zaplatit úhradu za poskytování této služby ve výši stanovené v čl. I. Celková výše úhrady se rovná součtu částek za jednotlivé úkony v kalendářním měsíci.
2. Poskytovatel je povinen předložit osobě vyúčtování úhrady podle bodu 1. tohoto článku za kalendářní měsíc, a to nejpozději do 10. dne následujícího měsíce.
3. Objednatel se zavazuje uhradit službu zpětně, a to nejpozději do 25. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla tato služba poskytována.
4. Objednatel je povinen platit úhradu v hotovosti pracovníkům obce nebo v pokladně Poskytovatele.

IV.
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty
Objednatel musí dbát pokynů poskytovatele služby. V případě porušení Smlouvy kteroukoli stranou, protiprávního chování či porušení běžně platných společenských norem, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna vypovědět Smlouvu s okamžitou platností. Platnost Smlouvy končí dnem, kdy je výpověď doručena druhé ze smluvních stran.

V.
Doba platnosti Smlouvy
1. Smluvní vztah objednatele a poskytovatele se řídí touto Smlouvou a občanským zákoníkem v platném znění.
2. Platnost a účinnost Smlouvy nastává okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Objednatel není oprávněn práva z této Smlouvy postoupit na jinou osobu.
3. Změna rozsahu poskytovaných služeb je možná pouze na základě vzájemné dohody. Poskytovatel služby je oprávněn, zejména z důvodu nenadálých situací, změnit smluvené podmínky – neprodleně však informuje objednatele o změně. Pokud objednatel se změnami nesouhlasí, musí o tom do 3 dnů poskytovatele informovat, případně odstoupit od Smlouvy. Jinak se má za to, že změny přijímá.
4. Veškeré úkony vedoucí ke změně této Smlouvy musejí mít písemnou formu a jsou účinné dnem doručení.

VI.
Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
2. Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně.
3. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že Smlouvu neuzavřely v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.


V Lipovci dne ……..

 

 

…………………………………………                     ……………………………………..
                  Objednatel                                                               Poskytovatel

Diskuse

Jméno
Kontrola
+ 5 = 10
Text komentáře (Není povoleno použití HTML tagů ani žádný druh reklamy)

Výpis komentářů

Datum a čas: 02.11.2016 09:53
Napsal: Obec Lipovec
Kategorie: Ostatní

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 15.04

1. Sokol Lipovec seznamuje své příznivce s programem svých družstev, který je tentokrát rozprostřen na celý týden. Ze začátku bude mít napilno sdružené družstvo mladších žáků Lipovec/Ostrov, jež ab...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Kalendář akcí
<< duben 2024 >>
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Patička stránky