Obec Lipovec

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Anketa 1

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Náhodná fotka
Obec Lipovec a okolí

Obsah stránky

Tonoucí se stébla chytá (5)

Z jednání zastupitelstva obce 20.8.2018 - zápis - k projednávanému bodu č.7:

ad 7) Projednání a schválení financování investičních a neinvestičních akcí obce do konce roku 2018 v návaznosti na nekonání komunálních voleb 5. a 6. října 2018 u nás v obci.

Starosta konstatoval, že všichni členové ZO obdrželi v předstihu před dnešním jednáním materiál k tomuto bodu.
Přesto podrobně rozebral jednotlivé oblasti investic a údržby obce v roce 2018. Konstatoval, že by bylo vhodné schválit povýšení na některých z akcí tak, aby se mohlo do konce roku na těchto pracích pokračovat. 4.října 2018 skončí jak rada obce, zastupitelstvo obce i starosta obce. Přidělený správce z MV ČR nebude moci schvalovat nové smlouvy, ale plnění již uzavřených smluv může probíhat.


Zároveň s rozebráním jednotlivých akcí starosta navrhl Rozpočtové opatření č. 7 v hospodaření obce Lipovec v roce 2018 (členové ZO obdrželi v předstihu).
Podrobný materiál je přílohou tohoto zápisu.
Starosta vyzval přítomné k diskusi a připomínkám.

Diskuse:
Ing. Tomáš Zouhar – dotázal se na rozpočet akce Veřejné osvětlení III. etapa – způsob výpočtu.
Starosta sdělil, že podrobný popis je v příloze, konstatoval, že rozpočet se skládá z počtu a ceny svítidel a cen za bm kabelizace.

Pí. Koudelková – kdy se dořeší problém s kanalizací za jejich domem? Prodala pozemek s tím, že bude provedena kanalizace.
Starosta – rošty a kanalizace bez provedení balené nemá smysl. Určitě se s kanalizací v této lokalitě počítá, ale v letošním roce to nebude.
Pí. Koudelková – co se udělá s cestou teď?
Starosta – naveze se štěrk a odval.

p. Vládek – připomínka – nutnost řešit odvedení dešťových vod u nájezdu z místní komunikace kolem kostela a na hřbitov z boční strany. Při deštích se vyplavuje velké množství hlíny na místní komunikaci. Doporučil vyhloubit brázdu zaústěnou do kanalizace a u bočního nájezdu na hřbitov zabudovat rouru, aby voda netekla po cestě, ale do brázdy a do kanalizace.
Starosta konstatoval, že „polní“ cesta není v majetku obce, majitelem je Ing. Tomáš Zouhar a Římskokatolická církev.
Ing. Zouhar Tomáš souhlasil s provedením těchto úprav na jeho pozemku.
Starosta – přislíbil provedení těchto úprav za účasti pana Vládka a Ing. Zouhara.

p. Josef Strejček  - opět se vrátil k možnosti odkoupit od Městyse Jedovnice požární automobil za cca 650.000,- Kč. Konstatoval, že Rada městyse Jedovnice bude projednávat záměr na prodej tohoto automobilu a že je údajně více zájemců.
Starosta – nechal by rozhodnout o koupi tohoto automobilu nové zastupitelstvo.
p. Josef Strejček – ale to už bude pozdě. Auto je po repasi, Jedovnice na to dostali dotaci přes 1 mil. Kč a auto je údajně v dobrém stavu.
Starosta – kde se bude přes zimu garážovat? Na hasičce se bude pracovat. Je třeba si automobil prohlédnout.
p. Josef Strejček – automobil si prohlédnou, je možnost dohody s AGRIS Jedovnice na garážování auta.
Starosta – konstatoval, že v návrhu rozpočtového opatření č. 7 jsou rozděleny všechny finanční prostředky. Jediná možnost je povýšení příjmů ze sdílených daní o 700.000,- Kč (dá se dle kalkulačky Svazu měst a obcí předpokládat vyšší sdílené daně) a povýšení výdajů na požární automobil ve výši 700. 000,- Kč.
Po všeobecné diskusi bylo dohodnuto, že bude návrh rozpočtového opatření č. 7 upraven o uvedené příjmy a výdaje.

Další diskuse k investicím a k návrhu rozpočtového opatření č. 7 v hospodaření obce Lipovec v roce 2018 nebyla vedena.

Starosta přednesl návrhy na usnesení:

Usnesení č. 4/30/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje upravený návrh rozpočtového opatření č. 7 v hospodaření obce Lipovec v roce 2018, který je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0   Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. 5/30/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.3.2017 a k jejímu Dodatku č. 1 ze dne 24.10.2017 a k jejímu Dodatku č. 2 ze dne 11.12.2017 a k jejímu Dodatku č. 3 ze dne 19.02.2018 mezi Obcí Lipovec a STEMD s.r.o. Lipovec, akce „Rekonstrukce veřejného osvětlení III.etapa“. Dochází k úpravě celkové ceny díla na 3.044.239,- Kč a k rozšíření místa plnění. Dodatek č. 4 je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0   Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.


Usnesení č. 6/30/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19.2.2018 mezi Obcí Lipovec a STEMD s.r.o. Lipovec, akce „Místní komunikace 2018“. Dochází k úpravě ceny díla na 4.302.414,- Kč. Dodatek č. 1 je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0   Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. 7/30/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 28.8.2017 mezi Obcí Lipovec a STEMD s.r.o. Lipovec, akce „Inženýrské sítě Doleželová-Tejkl“. Dochází k úpravě ceny díla na 2.139.529,- Kč. Dodatek č. 1 je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0   Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. 8/30/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19.2.2018 mezi Obcí Lipovec a STEMD s.r.o. Lipovec, akce „Údržba 2018“. Dochází k úpravě ceny díla na 1.810.000,- Kč (povýšení Oplocení školní zahrada o 165.000,- Kč, nové akce Oplocení slivoňového sadu u II. šraňku 480.000,- Kč a Oprava kanalizace-chatová oblast 170.000,- Kč). Dodatek č. 1 je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0   Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.

Diskuse

Jméno
Kontrola
+ 2 = 10
Text komentáře (Není povoleno použití HTML tagů ani žádný druh reklamy)

Výpis komentářů

Datum a čas: 31.08.2018 07:18
Napsal: Obec Lipovec
Kategorie: Ostatní

Obsah postranní lišty

Důležité oznámení
Placení odvozu odpadu v roce 2019 - 620,- Kč/osoba nebo nemovitost/rok. Podrobně v Obecně závazné vyhlášce č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vyhláška umístěna v sekci ÚŘEDNÍ DESKA.

Oddíl postranní lišty

Translate / přeložit

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Pro slabozraké

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 14.01

1. Gynekologická ambulance Sloup oznamuje změnu ordinační doby. Ordinovat se bude každou středu 15-17hodin. Na vyšetření je vhodné se objednat na tel. čísle 732 330 325. 2. Drůbežárna Prace bude ...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Odkazy

Patička stránky