Obec Lipovec

Obsah stránky

Společně rada obce + osadní výbor

 

Podvečer 27.6.2016 -  Marianín.

Předsedkyně Osadního výboru Marianín Hana Švédová přivítala radní a stručně přednesla zprávu o činnosti osadního výboru.
Práce našeho OS spočívá v zabezpečení požadavků RO. Organizujeme spolu SDH společenské akce během roku. Tyto akce jsou: pálení čarodějnic, dětský den, velikonoční zvyky, hodový turnaj. K významným životním výročím spoluobčanů chodíme přát. Schůzovou činnost neprovádíme pravidelně, scházíme se podle nutnosti zabezpečení jednotlivých úkolů.

Poté předala slovo starostovi. Starosta uvedl, že v posledních 3 letech se do Marianína  „hodně investovalo“ (cca 9 mil. Kč). Stručně připomněl historii provádění kanalizace, kanalizačních přípojek, obrubníků, komunikace, příjezdné komunikace, opravy vodovodních armatur, chodníků a zpevněných ploch, veřejného osvětlení, úpravy čekárny a v neposlední řadě terénních a sadových úprav prováděných v posledních třech letech. Podotkl, že stál u všech prováděných prací – většina úprav byla prováděna a „projektována“ přímo na místě. Navíc dnes byl uveden do užívání i místní rozhlas – po provedených úpravách lze hlásit z radnice jenom na Marianíně či jenom v Lipovci – případně v obou lokalitách najednou – to jenom na okraj.  Uvedl, že osada dostala „solidní tvář“ a že se nemáme za co stydět…
Starosta dále uvedl, že po odchodu „stavebníků“ ze STEMDu je nutné zajistit každodenní chod v osadě prostřednictvím místního občana a rozebral jednotlivé oblasti:
a) Údržba zpevněných ploch, chodníků ze zámkové dlažby. Starosta k tomu uvedl, že k 1.7.2016 bude osadní výbor vybaven postřikovačem, Roundapem a chce, aby min. 2x ročně se provedl postřik těchto ploch.
b) Údržba veřejných „zelených“ ploch. K tomu starosta uvedl, že osadní výbor vybaví k 1.7.2016 křovinořezem a že je nutno zajistit člověka, který provede údržbu ploch za nemovitostí M8 a dále že je nutno zajistit člověka, který bude provádět údržbu uličních veřejných ploch, kde jsou vysázeny keře – okopání, zalévání, odstranění plevele apod. Při této příležitosti připomněl stavební řešení ČOV k nemovitosti M8 z roku 2005, kde k ČOV byla vybudována nádrž na „vyčištěnou“ vodu. Starosta zdůraznil, že je nutno v prvních pěti dnech každého měsíce zajistit vyčerpání této nádrže v podstatě na zavlažování zelených ploch. Při této příležitosti slíbil, že vybaví osadní výbor tlakovým kalovým čerpadlem s 50m hadicí.

Po ukončení této zprávy vyzval přítomné k diskusi.
p. Šebelová, Marianín 27 – urgovala provedení kanalizační přípojky k její nemovitosti a chtěla znát termín provedení. Uvedla, že starosta to slibuje celý rok 2015, nic se neděje.
Starosta k tomu uvedl, že majitelka nemovitosti M27 a soused se mohou  cítit „poškozeni“ – v jiných lokalitách se kanalizace provedla (včetně přípojek, lapačů střešních splavenin) a leckde i 2x a přitom si toho dotčení ani „neváží“ (např. lokalita Matuška 15, Hrubý 18, kde je jednak kanalizace před RD – měla by odvádět dešťové vody ze svodů – samozřejmě pokud budou do kanalizace zaústěny a jednak kanalizační řád ve dvorní části těchto nemovitostí. Celkem se jedná o cca 170 m „nové kanalizace“). Starosta uvedl, že se kanalizační přípojky – i u dalších nemovitostí – vedly zvlášť a stály cca 163.000,- Kč. Dodnes tyto kanalizační přípojky nebyly vyúčtovány a připomněl, že celá řada občanů se snažila využít uskladněného materiálu pro provedení kanalizačních přípojek i na svých pozemcích (PVC roury, prosívka, písek, ale i zemní práce). Při řešení této části osady neprošel starostův návrh provedení větve přes zahrady se zaústěním do kanalizační šachty za zahradou Šebelových 27, a to především z důvodu nedokončeného restitučního řízení – hájenka čp. 23. Nakonec tato lokalita se řešila následovně:
RD 19 přes svoji zahradu do kanalizace, RD 20 přes místní komunikaci do kanalizace, RD 21 a 22 společně přes místní komunikaci do kanalizace. Nakonec hájenka čp. 23 pod chodníkem do původní kanalizace. RD 24 a 25 se vůbec neřešilo (údajně samostatný trativod) a zůstal problém RD 26 a 27, kde jsem přislíbil, že se provede samostatná větev v obecní cestě vedle pozemku u RD 27. Jedná se o kanalizaci v celkové délce cca 100 m. Vzhledem k tomu, že mechanizace i lidé byli vytíženi v podstatě do 21. prosince, na tyto práce nedošlo a v roce 2016 jsme prostřednictvím mechanizace STEMDu zahájili práce v Lipovci – vodovodní přípojka pro novou hasičskou zbrojnici, rekonstrukce veřejného osvětlení II. etapa, zemní práce na parkovišti u 8BJ a podobně. Starosta uvedl, že bez schválení dalších finančních prostředků nelze akci letos realizovat.

p. Hampl
– nejprve reagoval na zaústění dešťového svodu u RD 29 – je vyústěn na obecní pozemek – zámkovou dlažbu a má obavy, že jeho žena v případě nepříznivých klimatických podmínek na chodníku uklouzne.
Starosta k tomu uvedl, že těchto vlastníků nemovitostí je více, všichni byli upozorněni a mají termín (15.7.2016) na zaústění svých dešťových svodů do kanalizace. K dané problematice se vedla poměrně široká diskuse, kterou starosta několikrát navrhl uzavřít s tím, že toto zasedání danou problematiku nevyřeší.
- dále navrhl, aby obec zajistila zemní práce na kanalizaci k RD 27 a materiál s tím, že tyto odborné práce sám provede.
- dále navrhl, aby se provedla úprava otvoru pro vánoční strom.
Starosta k tomu uvedl, že na PVC průměr 300 zajistí příslušný poklop.

p. Šebelová – je nutno vyměnit nebo opravit betonovou skruž u studny před jejím RD. V betonové skruži je díra a hrozí zde nebezpečí, že touto dírou propadnou děti do studny.
Starosta přislíbil v této věci nápravu.
Co se týká studní, starosta připomněl „starou známou pravdu“ spojenou s užíváním vody z obecních studní – hygienické rozbory – dusičnany nad 150 mg/l, takže voda pro pitné účely zcela nevhodná, ale i přesto je pro zachování studní. Na připomínku, že by se měly obnovit ruční „pumpy“ starosta reagoval tím, že obnově nic nebrání, ale nutno vlastními silami zařízení vytáhnout, koupit náhradní díly, které starosta proplatí, a zpátky namontovat. Jenom připomněl, že v Lipovci jsme se o toto snažili cca 5 let (včetně hřbitova) a vždy to narazilo na to, že studny nebyly používány, došlo k jejich zrezivění atd…

p. Milan Pernica – co bude s rybníčkem.
Starosta k tomu uvedl, že nově vybudovaná kanalizace byla uložena cca 80 cm pod původní kanalizací a její vyústění by bylo cca 50 cm nad současné dno. Mimo to jsou do kanalizace vypouštěny i odpadní vody „silně znečištěné“. Dále uvedl, že do rybníčku jsou zaústěny dešťové vody z lokality Hrubý 26, Svobodová 19 včetně srážkové vody z místní komunikace v této lokalitě. Co se týká množství vody – množství vody je odvislé od uložení kanalizace směřující k druhému šraňku, která de facto působí jako drenážní systém a odvádí vodu z rybníčku nad touto hladinou. Podotkl, že celá stavba je provedena z prostého betonu, ze ztraceného bednění, tedy bez izolací s tím, že tuto izolaci by měla nahradit jílovitá zemina v okolí. Podotkl, že v současné době se neuvažuje se žádnou nějakou investicí do této lokality.

p. Milan Pernica – sloupy veřejného osvětlení – viklají se.
Starosta uvedl, že celou záležitost projednával s p. Vojtěchem Zouharem st., a že je nutno sloupy zaklínovat „tvrdým“ nebo alespoň modřínovým dřevem.

p. Svobodová - za rybníčkem je vysoký plevel a že „zamoří“ sousední zahrádky…
Starosta na to odpověděl, že do roku 2014 od nepaměti v dané lokalitě byl močál a travní porost, který v podstatě nikdo „nesekl“. Po odbahnění „žumpy“ se terén upravil a na podzim 2015 se tam vysadilo cca 60 ks ovocných stromů – pološvestek. Samozřejmě i trávu mezi nimi posečeme, ale po plochách uvnitř obce, chce to jen trpělivost.

Starosta závěrem uvedl, že je nutné, aby občané osady Marianín svojí prací přispěli k udržení vzhledu osady včetně chodníků, zelených pásů a fasád nemovitostí minimálně v takovém stavu, v jakém jsou dnes.

Usnesení 186/35/RO
V případě, že oslovení majitelé nemovitostí nezaústí dešťové svody do kanalizace do 15.7.2016 (všem dotčeným byl zaslán písemný přípis, ve kterém žádali, aby dešťový svod zaústili do kanalizace v termínu do 15.7.2016 – od nás odešel přípis 15.6.2016). Budou majitelé těchto nemovitostí osloveni ještě jednou doporučeným dopisem, kde sdělíme zákonnou povinnost zaústit svod do kanalizace, případně neškodně na svůj pozemek (v žádném případě ne na chodník, který je v majetku obce) a pokud i na něj nebudou reagovat, bude celá záležitost postoupena na MěÚ Blansko, stavební úřad.
Z. Kopřiva, Kopřivová     T: 18.7.2016
H: 3-0-0

Usnesení 187/35/RO
Starosta pro osadní výbor zajistí do 4.7.2016:
- Jeden křovinořez včetně vybavení – ochranné pomůcky, struna…
- Jedno kalové čerpadlo
- 50 m hadice 5/4“
- Jeden postřikovač
- 5 l roundapu
- Jeden kompostér 900 l
- Jeden hliníkový žebřík – cca 6 m
H: 3-0-0

Usnesení 188/35/RO
Předsedkyně osadního výboru paní Hana Švédová zabezpečí
-  min. 2x ročně postřik zpevněných ploch a komunikace roundapem (na základě zkušeností z Lipovce – začátek května a začátek července každého roku + dle potřeby)
- do 5.dne každého měsíce v období duben-prosinec zajistí vyčerpání retenční nádrže u ČOV (lze využít i na zavlažování keřů)
- z řad občanů osady zajistí jednoho pracovníka na veřejnou zeleň (úvazek a odměňování se dořeší na dalším jednání RO), který zajistí údržbu veřejné zeleně (posečení trávy za nemovitostí čp. 8, okopání a odstranění plevele z ostrůvků veřejné zeleně uvnitř osady, po 1.8.2016 i sečení trávy včetně stříhání ovocných stromů – lze využít i zahrádkářů z osady, bude udržovat v pořádku a čistotě autobusovou čekárnu včetně likvidace odpadků)
H: 3-0-0

Usnesení 189/35/RO
Starosta do 1.8.2016 zajistí posečení trávy na ploše za rybníčkem (mezi ovocnými stromky vysázenými na podzim 2015) včetně urovnání terénu a odvozu kamenů.
H: 3-0-0

 

Diskuse

Jméno
Kontrola
+ 5 = 10
Text komentáře (Není povoleno použití HTML tagů ani žádný druh reklamy)

Výpis komentářů

Datum a čas: 13.07.2016 08:45
Napsal: Obec Lipovec
Kategorie: Ostatní

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 15.04

1. Sokol Lipovec seznamuje své příznivce s programem svých družstev, který je tentokrát rozprostřen na celý týden. Ze začátku bude mít napilno sdružené družstvo mladších žáků Lipovec/Ostrov, jež ab...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Kalendář akcí
<< duben 2024 >>
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Patička stránky