Obec Lipovec

Obsah stránky

Program pro poskytování dotací z rozpočtu obce Lipovec na rok 2017 na kulturní, sportovní a volnočasové aktivity

Materiál pro RO 3.10.2016 a ZO 17.10.2016:

Program pro poskytování dotací z rozpočtu obce Lipovec na rok 2017
na kulturní, sportovní a volnočasové aktivity

Poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lipovce podléhá pravidlům stanoveným zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a tomuto Programu.
Na dotaci z rozpočtu obce Lipovec není právní nárok. O poskytnutí dotace a výši dotace rozhoduje Zastupitelstvo obce Lipovec.

I. Identifikační údaje poskytovatele
Obec Lipovec
Sídlo:      Lipovec 200, 679 15 Lipovec u Blanska
Zastoupená:     p. František Kopřiva, starostou obce
Bankovní spojení:    GE Money Bank, a.s.
Č. účtu:      13121514/0600
IČ:       00280551
DIČ:      CZ00280551
E-mail:      obeclipovec@tiscali.cz
Tel.:      516 445 123

(dále jen „ obec“ nebo „poskytovatel“)

II. Účel, na který se poskytuje dotace

1. Obec poskytuje finanční dotaci na základě tohoto Programu za účelem podpory spolků a místních organizací působících v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání, ochrany životního prostředí a ochrany přírody a krajiny.

III. Důvod podpory stanoveného účelu

1. Důvodem vyhlášení dotačního programu je rozvoj tělovýchovy, kultury, spolkového života a zapojení dětí a mládeže do života v obci. Obec má zájem na rozvoji kulturních, sportovních a ostatních volnočasových aktivit občanů obce.

IV. Celkový finanční objem poskytovaných finančních prostředků, max. výše podpory

1. Předpokládaný celkový objem financí vyčleněných na dotační program pro rok 2017 činí  cca 350 tis. Kč.
2. Maximální výše dotace v jednotlivém případě činí 150.000,- Kč.
3. O výši dotace v jednotlivém případě rozhoduje poskytovatel s přihlédnutím k hodnocení žádosti.

V. Okruh způsobilých žadatelů

1. O dotaci mohou požádat všechny spolky, místní organizace a další právnické osoby (dále jen „příjemce“) s místem působení v obci Lipovec, které splňují tyto podmínky:
a) Příjemce musí mít min. 5 registrovaných členů, z toho minimálně jeden člen musí mít více než 18 let, v případě, že dotace bude poskytnuta fyzické osobě, musí tato k žádosti o dotaci předložit jmenný seznam osob, které zastupuje.
b) Členové  příjemce (statutární orgán) mají vyrovnány své závazky vůči obci Lipovec.
c) V případě, že příjemce obdržel dotaci v předcházejícím kalendářním roce, musí mít splněnu podmínku pro předložení zprávy o své činnosti za stanovené období a vyúčtování poskytnuté dotace (čl. IX. bod 7. tohoto Programu).

VI. Lhůta pro podání žádosti

1. Lhůta pro podávání žádostí o dotaci je stanovena od 01.01.2017 do 30.9.2017
2. Žádost se podává vždy na předepsaném formuláři. Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách obce nebo na obecním úřadě. Žádost, která nebude předložena na stanoveném formuláři, nebude poskytovatelem přijata k hodnocení a bude žadateli vrácena.

VII. Kritéria hodnocení žádostí

1. Kritéria pro hodnocení žádostí:

a) Činnost příjemce dotace v předcházejícím období.
b) Zaměření činnosti příjemce dotace na zapojení dětí a mládeže do svých aktivit.
c) Reprezentace místní, mimo obec.
d) Obecný zájem.
e) Rozsah a počet akcí pořádaných příjemcem pro širokou veřejnost.
f) Údaj o členské základně příjemce v daném roce.
g) Míra zajištění společenského a sportovního vyžití ostatních občanů obce v rámci činnosti příjemce.
h) Počet členů s trvalým pobytem v obci.

VIII. Lhůta pro rozhodnutí o poskytnutí dotace

1. Lhůta pro rozhodnutí o podané žádosti je do 30 dnů od konce lhůty pro podání žádosti.
2. Žadatelé budou o (ne)poskytnutí dotace vyrozuměni písemným sdělením ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo zveřejnit informace o (ne)poskytnutí dotace na úřední desce Obce Lipovec.

IX. Podmínky poskytnutí dotace

1. Pokud není stanoveno jinak, musí příjemce použít poskytnutou dotaci nejpozději do 15. 12. 2017.
2. O dotaci nelze žádat, pokud žadatel nepředložil vyúčtování poskytnuté dotace z předchozího roku, popř. vyúčtování nebude v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou.
3. Dotace se poskytuje na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a příjemcem.
4. Příjem dotace musí být příjemcem zaregistrován v pokladním deníku příjemce.
5. Při neoprávněném použití nebo zadržení finančních prostředků (ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb.) je povinen příjemce dotace vrátit neoprávněně čerpané prostředky do 30 dnů od výzvy obce Lipovec a zároveň uhradit penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků do dne připsání na účet obce Lipovec.
6. Obec Lipovec je oprávněna v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, provádět veřejnosprávní kontrolu. V této souvislosti je příjemce dotace povinen umožnit příslušným orgánům poskytovatele provedení průběžné a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití ke sjednanému účelu a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady.
7. Příjemce nejpozději k  30. 11. 2017, předloží poskytovateli písemnou zprávu o své činnosti za daný rok a vyúčtování poskytnuté dotace; v případě vzniku nákladů hrazených z dotace po 1. 12. 2017 lze termín pro předložení zprávy, vyúčtování poskytnuté dotace a termín případné vratky dotace prodloužit do 31. 12. 2017.
8. Vyúčtování dotace se provádí na předepsaném formuláři. Formulář vyúčtování je k dispozici na webových stránkách obce nebo na obecním úřadě.
9. Nevyčerpanou část dotace je příjemce povinen vrátit poskytovateli nejpozději do 31. 12. 2017.
10. Dotace se poskytuje bezhotovostním převodem na bankovní účet příjemce dotace.
11. Přijatou dotaci nelze použít na platby za alkoholické nápoje  a tabákové výrobky.

X. Závěrečná ustanovení

1. Tento Program lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze rozhodnutím Zastupitelstva obce Lipovec.
2. Práva a povinnosti neupravené tímto Programem se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, popř. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
3. Tento Program schválilo zastupitelstvo obce Lipovec na svém zasedání dne 17.10.2016 pod bodem … usnesení č. ………………..
4. Nedílnou součástí tohoto Programu je vzor Žádosti o poskytnutí dotace.

 

…………………………………………                                   Lipovec, dne 17.10.2016
František Kopřiva, starosta obce Lipovec
        

Diskuse

Jméno
Kontrola
+ 5 = 10
Text komentáře (Není povoleno použití HTML tagů ani žádný druh reklamy)

Výpis komentářů

Datum a čas: 03.10.2016 11:26
Napsal: Obec Lipovec
Kategorie: Ostatní

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 02.10

1. Česká pošta sděluje, že v úterý 3.10.2023 bude mít otevřeno pouze od 8:00 do 11:00 hodin a v pátek 6.10.2023 od 8:00 do 10:00 hodin. 2. Skautský oddíl v Lipovci zve všechny na tradiční DRAKIÁDU...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Kalendář akcí
<< říjen 2023 >>
PoÚtStČtSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Patička stránky