Obsah stránky

Poplatek za odpad 2018 I

úterý, 17. říjen 2017 | Ostatní

 

Rada obce 9.10.2017 mimo jiné projednala :


OBEC LIPOVEC
Zastupitelstvo obce Lipovec

Obecně závazná vyhláška obce Lipovec
č. 3/2017
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Zastupitelstvo obce Lipovec se na svém zasedání dne 23.10.2017 usnesením č. ……..ZO usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):


Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Lipovec touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.


Čl. 2
Poplatník
(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů platí:

a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt,
b) fyzická osoba, které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
c) fyzická osoba, která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
d) fyzická osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
e) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osob, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu
od poplatku. Pokud je poplatník nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo je omezen ve svéprávnosti, jedná za poplatníka zákonný zástupce nebo opatrovník.
(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno,
popřípadě jména, a příjmení, datum narození, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování, a datum vzniku poplatkové povinnosti.
(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.
(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
(7) Ohlašovací povinnost ke vzniku poplatkové povinnosti nemusí plnit:
a) poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. a), b) této vyhlášky, ohlašovací povinnost je v daném případě nahrazena údaji z informačního systému evidence obyvatel a údaji z informačního systému cizinců,
b) poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. e) této vyhlášky, který má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, ohlašovací povinnost je v daném případě nahrazena údaji z informačního systému katastru nemovitostí,
(8) Ohlašovací povinnost ke vzniku nároku na osvobození nemusí plnit poplatník osvobozený dle Čl. 6 této vyhlášky, ohlašovací povinnost je v daném případě nahrazena údaji z informačního systému evidence obyvatel, údaji z informačního systému cizinců a údaji z informačního systému katastru nemovitostí.
(9) Osoba, která platí poplatek za více fyzických osob, je povinna správci poplatku ohlásit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí, a to nejpozději v den platby.


Čl. 4
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí 620,- Kč a je tvořena:
a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 370,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

(2) Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok je obsaženo v příloze, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

(3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění osoby od poplatku ze zákona osvobozené   v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.
Čl. 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný:
a) buď jednorázově:
100 % poplatku do 30. 4. příslušného kalendářního roku
b) nebo ve dvou splátkách:
50 % poplatku do 28. 2. příslušného kalendářního roku
50 % poplatku do 31. 7. příslušného kalendářního roku

(2) V případě, že splátka 50% poplatku nebude uhrazena do 28. 2. příslušného kalendářního roku, je poplatek splatný v plné výši podle odst. písm. a) tohoto článku.

(3) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.
(4) Poplatek je možno zaplatit zejména v pokladně Obecního úřadu Lipovec nebo zaslat na účet obce Lipovec u MONETY MONEY BANK Blansko, č. účtu 13121514/0600. Jako termín úhrady se bere datum připsání částky na účet obce Lipovec.


Čl. 6
Osvobození a úlevy
Mimo poplatníky osvobozené ze zákona  se od poplatku osvobozují děti, které v příslušném kalendářním roce nedosáhly 4 let.


Čl. 7
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
 

Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku
(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
(2) V případě podle odstavce 1 vyměří obecní úřad poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.


Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 17.10.2016.

(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.


Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2018


      Vojtěch Zouhar František Kopřiva
     místostarosta starosta


Vyvěšeno na úřední desce dne:  ………………..

Sejmuto z úřední desky dne: …………….


Usnesení 334/59/RO
Rada obce Lipovec odsouhlasila předložený návrh obecně závazného nařízení dotýkajícího se TKO, které je přílohou zápisu (výpočet a stanovení výše poplatku v roce 2018 byl v předstihu zaslán jednotlivým členům RO k prostudování).
Rada obce Lipovec odsouhlasila návrh starosty na poplatek za TKO v roce 2018 ve výši 620,- Kč a doporučuje jej předložit zastupitelstvu obce ke schválení.
H: 4-1-0

 

 

Prohlášení o přístupnosti   |   Odběr novinek   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.