Obsah stránky

Investice a údržba 2016 v radě....

středa, 01. červen 2016 | Ostatní
ad 3) Investiční akce a údržba obce v roce 2016 3.1. Investice 3.1.1. „Bytový dům podporovaného bydlení pro seniory“ - dokončení stavebních prací akce v letošním roce , rozpočet obce 2016 3.820.000,- Kč Rok 2016: 3.820.000,- Kč z toho 3.368.900,- Kč kryto z úvěru Stav k 30.5.2016: 3.348.468,63 Kč (je to konečná částka od dodavatele – viz předávací protokol – takže úvěr zůstane nedočerpán -19.531,40 Kč) Akce je stavebně dokončena, ve čtvrtek 26.5.2016 jsem podepsal předávací protokol a převzal rozhodující revizní zprávy a další doklady pro kolaudaci (prohlášení o shodě, protokoly o nepropustnosti, nakládání s odpadem…, geometrické zaměření skutečného provedení). Lze konstatovat, že kromě výsledků měření radonu a hlukového měření máme všechny doklady potřebné pro kolaudaci. V pátek 27.5.2016 jsme požádali o kolaudaci a zaplatili správní poplatek….. Starosta konstatoval, že oproti rozpočtu máme ve výdajové části nedočerpáno 471.531,40 Kč. Zítra starosta celé financování zkontroluje s účetní obce – a od toho se bude odvíjet financování oplocení viz Usnesení 177/33/RO 3.1.2. „Vodovodní přípojka garáže a nová hasičská zbrojnice“ – termín zahájení 032016, ukončení 062016, objem 180.000,- Kč. Rok 2016: 180.000,- Kč Stav k 30.5.2016: 179.864,- Kč Vodovodní přípojka – vodoměrná šachta (u vchodu na dvorek Kuchařových) až po kontrolní šachtu za protlakem pod II/378 na parcele č. 233/1 byla položena – chybí propojení s hlavním vodovodním řádem – objednáno u VAS a.s. Blansko. Navíc provedena odbočka pro vodovod u obecních garáží. Do výkopu byl připoložen kabel AYKY 4x16 mm2 pro veřejné osvětlení (náhrada za kabel na pozemku Koštálových, který jim bránil provést oplocení), dále kabel 2x2,5 mm2 pro místní rozhlas (s budoucím umístěním rozhlasových reproduktorů v bytovkách – dosud bez reproduktorů, podobně jako nová zástavba), samozřejmě zemnící páska 30/4. Komunikace v bytovkách a mezi garážemi by se měla dostat na „pořad jednání“ (provedení) v roce 2017 či 2018. 3.1.3. „Terénní úpravy 8bj – podporované byty včetně příjezdového parkoviště“ – termín zahájení 032016, ukončení 092016, objem 638.000,- Kč. Rok 2016: 638.000,- Kč Stav k 30.5.2016: záloha 150.000,- Kč Stavební práce dosud nezahájeny, naváží se zámková dlažba. 3.1.4. „Rekonstrukce veřejného osvětlení Lipovec – II.etapa“ – termín zahájení 032016, ukončení 122016, trasa digitální ústředna – drůbežárna, objem 1.000.000,- Kč. Rok 2016: 1.000.000,- Kč Stav k 30.5.2016: 546.130,- Kč V současné době je vybagrováno cca 1200m výkopu (rozvaděč rozvodů nn Plisková L300 – Juhas L 38 a položeno to samé množství kabelů (4x16mm2 a 2x2,5mm2) včetně zemnící pásky FeZn 30/4, cca 1000m je i zahrnuto. Sloupy se rozmisťují ve vzdálenosti cca 30 m resp. dle „zakřivení“ místní komunikace. Je dovezeno 30 sloupů AMAKO 4,5m – v současné době je zabetonováno 23 patek sloupů (první opěrná zeď u Ševčíkových L103 – poslední Juhas L 38) 3.1.5. „Terénní a sadové úpravy Marianín“ – termín zahájení 032016, ukončení 102016, objem 495.000,- Kč. Rok 2016: 495.000,-Kč 21.3.2016 ZO - navýšení výdajů na „Terénní a sadové úpravy Marianín“ o 217.000,- Kč Rok 2016 po navýšení : 712.000,- Kč Stav k 30.5.2016: 561.355,- Kč Byla odvezena skládka přebytečného materiálu od chalupy p. Schoře M14, cca 80 tun hlíny a 20 tun štěrkodrti (použito na obecní cestu za zahradami RD 27 Šebelová až RD 19 Svobodová. Dále byla zlikvidována skládka stavebního materiálu u RD 14 Matuška včetně odvozu štěrkodrti (opět na cestu 19-27). Dále byly upravena zbylá zemina z ostrůvků zelených ploch, včetně úpravy 3 ks kanalizačních roštů (2x zvonička – plný + mříž, 1x Hrubý M29, vysbírání kamenů a stavebních hmot. Byla dovezena nová zemina ( míchaná 1 díl kompost „Blansko“ x 3 díly ornice) a provedena výsadba zeleně (viz webové stránky obce). V současné době se pracuje na dokončení zpevněné plochy kolem zvoničky. 3.1.6. MR Lipovec - 14.12.2015 Smlouva Obec Lipovec x STEMD s.r.o. Lipovec „Rekonstrukce místního rozhlasu kolem silnic II/378 a III/3783 v intravilánu obce Lipovec“ v částce 590.576,- Kč včetně DPH Rok 2016 : 132.000,- Kč Stav k 30.5.2016: V současné době je nainstalováno 50 ks reproduktorů na zprovoznění se čeká s úpravami rozhlasové ústředny na radnici i v návaznosti na rozšíření na Marianín. 3.1.7. „MR Marianín“ Rok 2016: 143.000,- Kč Stav k 30.5.2016: Jsme před podpisem smlouvy… 3.2. Opravy a údržba 3.2.1. „Obecní les – pálení klestu, výsadba stromků“ – termín zahájení 032016, ukončení 062016, objem 80.000,- Kč. Rok 2016 : 80.000,- Kč Stav k 30.5.2016: 79.328,- Kč Požadované práce provedeny včetně úklidu, nejsou vysazeny nové lesní stromky…. 3.2.2.„Vyčištění vodních ploch – zemní přehrážka, Sedlákůj rybník“ v hodnotě 150.000,- Kč. Rok 2016 : 150.000,- Kč Stav k 30.5.2016: 0 – práce budou provedeny ke konci roku 2016. 3.3. Projektová dokumentace 3.3.1. „Hasičská zbrojnice na pozemku p.č. 233/1 – projekt pro stavební povolení“ v hodnotě 155.000,- Kč. Rok 2016: 155.000,- Kč Stav k 30.5.2016: 105.150,- Kč Dne 2.5.2016 nabylo právní moci Stavební povolení vydané Městským úřadem odborem Stavební úřad Blansko č.j. SÚ SR 56/2016 – 13328/2016/Sl na stavbu „Hasičská zbrojnice na pozemku 233/1 v katastrálním zemí Lipovec u Blanska. V současné době se jedná a smlouvě na prováděcí dokumentaci především dle připomínek „hasičů“. 3.3.2. „Kořenová čistírna“ – studie proveditelnosti Zastupitelstvo obce Lipovec schválilo 16.5.2016 objednání studie proveditelnosti a následně smlouvu od dílo s firmou GRANIA s.r.o., Nám. 14. Října 1307/2, 150 00 Praha 5 na částku 60 250,- Kč + 21 % DPH – tj. 72.902,50 Kč. Stav k 30.5.2016: Je uzavřena smlouva – dodání studie do 60 dnů od podpisu smlouvy…. 3.3.3. 'Výtlačný řad veřejného vodovodu v obci Lipovec - napojení na SV Jedovnice - Ostrov' Dne 20.4.2016 podala Obec Lipovec, IČO 00280551, Lipovec 200, 679 15 Lipovec u Blanska, kterou zastupuje společnost AQUA PROCON s.r.o., IČ46964371,Palackého třída 768/12, 612 00 Brno v postavení účastníka řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále též 'správní řád'), u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby: 'Výtlačný řad veřejného vodovodu v obci Lipovec - napojení na SV Jedovnice - Ostrov' na pozemcích st. p. 321, parc. č. 1080, 1078/3, 969/2, 1081/1, 960, 1095/1, 1095/3,1063/32, 1100/2, 1100/8, 1143/2, 1063/5, 1137, 336/9, 327/2 a 336/21, p. p. k. 1078 a 961/2v katastrálním území Lipovec u Blanska. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. Městský úřad Stavební úřad města Blanska územní řízení přerušuje a v y z ý v á k doplnění a úpravě předložené žádosti a dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (dále též „DÚR“) nejpozději do 31.8.2016 následujícím způsobem: 1. Dle podané žádosti je žadatel Obec Lipovec zastoupen výše uvedenou společností AQUA PROCON s.r.o. Proto je třeba doložit plnou moc k zastupování ve výše uvedené věci podepsanou oprávněnými osobami. 2. Žádost je třeba doplnit o konkrétní stavební objekty, které jsou předmětem žádosti (pouze SO 01 a SO 02). 3. Stavba se nachází mimo jiné na parcelách PK (původ parcel pozemkový katastr) a rovněž má v některých případech společnou hranici s parcelami PK. Z toho důvodu je třeba předložit kopii příslušných částí katastrální mapy se zákresem parcel PK vyhotovených Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, aby stavební úřad mohl ověřit a porovnat předložené výkresy „Katastrální situace“ s částí katastrální mapy se zákresem parcel PK. 4. Je třeba předložit k nahlédnutí originály smluv o právu zřídit stavbu, souhlasu se stavbou a závazných stanovisek dotčených orgánů. 5. Vodovodní řad bude křížit silnici II/378. Proto je třeba předložit pravomocné rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice k umístění sítí v silničním pozemku (§ 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů), které vydá příslušný silniční správní úřad, tj. MěÚ Blansko, odbor stavební úřad, odd. silničního hospodářství. 6. Vodovodní řad je rovněž navržen v místních komunikacích ve vlastnictví Obce Lipovec. Proto je třeba předložit pravomocné rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místních komunikacích k umístění sítí v silničním pozemku (viz výše uvedený § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích), které vydá příslušný silniční správní úřad, tj. Obecní úřad Lipovec. 7. Předložit vyjádření Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje ze dne 28.3.2014 pod č.j. 4 445/2014-TSÚ/DoZd, na které je odkaz ve vyjádření ze dne 1.8.2014 pod zn. 10 016/2014-TSÚ/DoZd. 8. Předložit stanovisko dotčeného orgánu ke stavbě: ČR - Ministerstvo vnitra (dle § 175 zákona 183/2006 Sb., stavebního zákona). 9. Projektová dokumentace (dále též „PD“) bude doplněna a upravena tak, aby splnila všechny požadavky dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zejména pak: • Situační výkresy je třeba doplnit o okótování vzdálenosti navržené stavby od hranic se sousedními pozemky nebo stavbami na těchto pozemcích tak, aby navrženou stavbu bylo možné jednoznačně umístit. • Vzhledem k absenci výše uvedených kót nelze ověřit, zda je navržené umístění stavby v souladu s druhou podmínkou závazného stanoviska MěÚ Blansko, odboru ŽP ze dne 22.3.2016 pod č.j. MBK 14319/2016/ŽP/Su. Podmínka se týká vzdálenosti stavby od hranice sousedních lesních pozemků, což je třeba do situačního výkresu doplnit tak, aby bylo zřejmé, že uvedená podmínka závazného stanoviska byla splněna. 10. Provede se úhrada správního poplatku ve výši 3000 Kč podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 17 odst. 1. písm. h) sazebníku správních poplatků. Správní poplatek je možno uhradit v hotovosti na pokladně Městského úřadu Blansko, odboru stavební úřad, platební kartou na hlavní pokladně MěÚ Blansko nebo převodem na účet číslo 19-329631/0100, var. symbol 4410, specifický symbol 654. Doklad o úhradě správního poplatku je třeba stavebnímu úřadu předložit nebo zaslat. Je až neuvěřitelné čeho jsou schopny renomované firmy – je můj dovětek… 3.4. Drobné opravy a údržba: - odvodnění sklepa – oprava vzduchového čerpadla resp. dmychadla, zprovoznění ČOV u čp.200 (nové membránové dmychadlo, vedení vzduchu, vedení nn – dmychadlo není v plastové ČOV, kde bylo původně – je umístěno ve sklepě x zaplavení…). Při dnešní kontrole je dmychadlo funkční. - zprovoznění ČOV u čp. 95 (nový dmychadlo, vedení vzduchu, vedení nn – dmychadlo není v plastové ČOV – je umístěno v nově vybudované šachtě nad ČOV, kde bylo původně x zaplavení…). Při dnešní kontrole je dmychadlo funkční. Poznámka k oběma ČOV – problémem je kontrola pravidelného chodu dmychadel, pravidelně měsíční čištění vzduchových filtrů, vybírání pevných částí atd. - odvětrání sklepa a vyčištění dešťových svodů (+ úprava kanalizace, 2 kanalizační šachty + poklopy) u čp.282 - malování chodby (pravý vchod k bytům) čp.282 - terénní úpravy a výsadba zeleně pod čp.300 (Plisková – cca 10 šeříků, 10 kalin) - vykácení poškozených a přerostlých stromů naproti čp.260 (hotel), výsadba zeleně - oprava roštu na MK U drůbežárny - vykácení stromů napadených kůrovcem jednotlivých částech obce (samoobsluha, Černá skála, mateřská školka) - oprava chodníku kolem domu služeb (odstranění zámečnických prvků a prohlubní před vchody 4ks) včetně schodiště (vedle opěrné zdi) - jarní úklid obce Starosta se po přednesení zprávy zeptal na připomínky radních. JUDr. Kolmačka uvedl, že ve špatném technickém stavu je kanalizační šachta u Dragounových 205 – starosta se na to podívá. Ing. Tomáš Zouhar – LED svítidlu veřejného osvětlení pod r.d. 49 brání telefonní sloup, bylo by dobré světlo uložit na výložník. Starosta k tomu uvedl, že po obci je celá řada světel, jejichž okolí se bude muset upravit (většinou se jedná o stromy, jejichž větve přesahují na chodník a po olistění stíní – ořech u zahradnictví, listnatý storm v parku pod benzinovou čerpací stanicí, švestka v zahradě pod čp. 171, jabloň a šeřík u Eduarda Ševčíka čp. 71…). Při opravě veřejného osvětlení prostřednictvím vysokozdvihu budou tyto stromy odborně ošetřeny – starosta uvedl, že stromy za to nemohou, bohužel…

Z materíálů projednávaných 30.5.2016 v radě obce:

ad 3) Investiční akce a údržba obce v roce 2016

3.1. Investice

3.1.1.  „Bytový dům podporovaného bydlení pro seniory“  - dokončení stavebních prací akce v letošním roce , rozpočet obce 2016 3.820.000,- Kč
Rok 2016: 3.820.000,- Kč z toho 3.368.900,- Kč kryto z úvěru

Stav k 30.5.2016: 3.348.468,63 Kč (je to konečná částka od dodavatele – viz předávací protokol – takže úvěr zůstane nedočerpán -19.531,40 Kč)
Akce je stavebně dokončena, ve čtvrtek 26.5.2016 jsem podepsal předávací protokol a převzal rozhodující revizní zprávy a další doklady pro kolaudaci (prohlášení o shodě, protokoly o nepropustnosti, nakládání s odpadem…, geometrické zaměření skutečného provedení). Lze konstatovat, že kromě výsledků měření radonu a hlukového měření, máme všechny doklady potřebné pro kolaudaci. V pátek 27.5.2016 jsme požádali o kolaudaci a zaplatili správní poplatek…..
Starosta konstatoval, že oproti rozpočtu máme ve výdajové části nedočerpáno 471.531,40 Kč. Zítra starosta celé financování zkontroluje s účetní obce – a od toho se bude odvíjet financování oplocení viz Usnesení 177/33/RO

3.1.2. „Vodovodní přípojka garáže a nová hasičská zbrojnice“ – termín zahájení 032016, ukončení 062016, objem 180.000,- Kč.
Rok 2016: 180.000,- Kč

Stav k 30.5.2016: 179.864,- Kč
Vodovodní přípojka – vodoměrná šachta (u vchodu na dvorek Kuchařových) až po kontrolní šachtu za protlakem pod II/378 na parcele č. 233/1 byla položena – chybí propojení s hlavním vodovodním řádem – objednáno u VAS a.s. Blansko. Navíc provedena odbočka pro vodovod u obecních garáží. Do výkopu byl připoložen kabel AYKY 4x16 mm2 pro veřejné osvětlení (náhrada za kabel na pozemku Koštálových, který jim bránil provést oplocení), dále kabel 2x2,5 mm2 pro místní rozhlas (s budoucím umístěním rozhlasových reproduktorů v bytovkách – dosud bez reproduktorů, podobně jako nová zástavba), samozřejmě zemnící páska 30/4. Komunikace v bytovkách a mezi garážemi by se měla dostat na „pořad jednání“ (provedení) v roce 2017 či 2018.


3.1.3. „Terénní úpravy 8bj – podporované byty včetně příjezdového parkoviště“ – termín zahájení 032016, ukončení 092016, objem 638.000,- Kč.
Rok 2016: 638.000,- Kč

Stav k 30.5.2016: záloha 150.000,- Kč
Stavební práce dosud nezahájeny, naváží se zámková dlažba.


3.1.4. „Rekonstrukce veřejného osvětlení Lipovec – II.etapa“ – termín zahájení 032016, ukončení 122016,  trasa digitální ústředna – drůbežárna, objem 1.000.000,- Kč.
Rok 2016: 1.000.000,- Kč

Stav k 30.5.2016: 546.130,- Kč
V současné době je vybagrováno cca 1200m výkopu (rozvaděč rozvodů nn Plisková L300 – Juhas L 38  a položeno to samé množství kabelů (4x16mm2 a 2x2,5mm2) včetně zemnící pásky FeZn 30/4, cca 1000m je i zahrnuto. Sloupy se rozmisťují ve vzdálenosti cca 30 m resp. dle „zakřivení“ místní komunikace. Je dovezeno 30 sloupů AMAKO 4,5m – v současné době je zabetonováno 23 patek sloupů (první opěrná zeď u Ševčíkových L103 – poslední Juhas L 38)

3.1.5. „Terénní a sadové úpravy Marianín“ – termín zahájení 032016, ukončení 102016, objem 495.000,- Kč.
Rok 2016: 495.000,-Kč
21.3.2016  ZO - navýšení výdajů na „Terénní a sadové úpravy Marianín“ o 217.000,- Kč
Rok 2016 po navýšení : 712.000,- Kč

Stav k 30.5.2016: 561.355,- Kč
Byla odvezena skládka přebytečného materiálu od chalupy p. Schoře M14, cca 80 tun hlíny a 20 tun štěrkodrti (použito na obecní cestu za zahradami RD 27 Šebelová až RD 19 Svobodová). Dále byla zlikvidována skládka stavebního materiálu u RD 14 Matuška včetně odvozu štěrkodrti (opět na cestu 19-27). Dále byla upravena zbylá zemina z ostrůvků zelených ploch, včetně úpravy 3 ks kanalizačních roštů (2x zvonička – plný + mříž, 1x Hrubý M29, vysbírání kamenů a stavebních hmot). Byla dovezena nová zemina ( míchaná 1 díl kompost „Blansko“ x 3 díly ornice) a provedena výsadba zeleně (viz webové stránky obce). V současné době se pracuje na dokončení zpevněné plochy kolem zvoničky.


3.1.6. MR Lipovec - 14.12.2015 Smlouva Obec Lipovec x STEMD s.r.o. Lipovec
„Rekonstrukce místního rozhlasu kolem silnic II/378 a III/3783 v intravilánu obce Lipovec“ v částce 590.576,- Kč včetně DPH
Rok 2016 : 132.000,- Kč

Stav k 30.5.2016:
V současné době je nainstalováno 50 ks reproduktorů na zprovoznění se čeká s úpravami rozhlasové ústředny na radnici i v návaznosti na rozšíření na Marianín.

3.1.7. „MR Marianín“
Rok 2016: 143.000,- Kč

Stav k 30.5.2016:
Jsme před podpisem smlouvy…


3.2. Opravy a údržba

3.2.1. „Obecní les – pálení klestu, výsadba stromků“ – termín zahájení 032016, ukončení 062016, objem 80.000,- Kč.
Rok 2016 : 80.000,- Kč

Stav k 30.5.2016: 79.328,- Kč
Požadované práce provedeny včetně úklidu, nejsou vysazeny nové lesní stromky….

3.2.2.„Vyčištění vodních ploch – zemní přehrážka, Sedlákůj rybník“  v hodnotě 150.000,- Kč.
Rok 2016 : 150.000,- Kč

Stav k 30.5.2016: 0 – práce budou provedeny ke konci roku 2016.


3.3. Projektová dokumentace

3.3.1. „Hasičská zbrojnice na pozemku p.č. 233/1 – projekt pro stavební povolení“  v hodnotě 155.000,- Kč.
Rok 2016: 155.000,- Kč

Stav k 30.5.2016: 105.150,- Kč
Dne 2.5.2016 nabylo právní moci Stavební povolení vydané Městským úřadem odborem Stavební úřad Blansko č.j. SÚ SR 56/2016 – 13328/2016/Sl na stavbu „Hasičská zbrojnice na pozemku 233/1 v katastrálním území Lipovec u Blanska. V současné době se jedná a smlouvě na prováděcí dokumentaci především dle připomínek „hasičů“.

3.3.2. „Kořenová čistírna“ – studie proveditelnosti
Zastupitelstvo obce Lipovec schválilo 16.5.2016 objednání studie proveditelnosti a následně smlouvu o dílo s firmou GRANIA s.r.o., nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 na částku 60 250,- Kč + 21 % DPH – tj. 72.902,50 Kč.

Stav k 30.5.2016:
Je uzavřena smlouva – dodání studie do 60 dnů od podpisu smlouvy….


3.3.3. "Výtlačný řad veřejného vodovodu v obci Lipovec - napojení na SV Jedovnice -
Ostrov"
Dne 20.4.2016 podala Obec Lipovec, IČO 00280551, Lipovec 200, 679 15 Lipovec u
Blanska, kterou zastupuje společnost AQUA PROCON s.r.o., IČ46964371,Palackého
třída 768/12, 612 00 Brno v postavení účastníka řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále též "správní řád"), u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby:
"Výtlačný řad veřejného vodovodu v obci Lipovec - napojení na SV Jedovnice -
Ostrov" na pozemcích st. p. 321, parc. č. 1080, 1078/3, 969/2, 1081/1, 960, 1095/1, 1095/3,1063/32, 1100/2, 1100/8, 1143/2, 1063/5, 1137, 336/9, 327/2 a 336/21, p. p. k. 1078 a 961/2v katastrálním území Lipovec u Blanska. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Městský úřad Stavební úřad města Blanska územní řízení přerušuje a v y z ý v á
k doplnění a úpravě předložené žádosti a dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
(dále též „DÚR“) nejpozději do 31.8.2016 následujícím způsobem:
1. Dle podané žádosti je žadatel Obec Lipovec zastoupen výše uvedenou společností AQUA PROCON s.r.o. Proto je třeba doložit plnou moc k zastupování ve výše uvedené věci podepsanou oprávněnými osobami.
2. Žádost je třeba doplnit o konkrétní stavební objekty, které jsou předmětem žádosti
(pouze SO 01 a SO 02).
3. Stavba se nachází mimo jiné na parcelách PK (původ parcel pozemkový katastr) a
rovněž má v některých případech společnou hranici s parcelami PK. Z toho důvodu je třeba předložit kopii příslušných částí katastrální mapy se zákresem parcel PK
vyhotovených Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, aby stavební úřad mohl ověřit a porovnat předložené výkresy „Katastrální situace“ s částí katastrální mapy se
zákresem parcel PK.
4. Je třeba předložit k nahlédnutí originály smluv o právu zřídit stavbu, souhlasu se stavbou a závazných stanovisek dotčených orgánů.
5. Vodovodní řad bude křížit silnici II/378. Proto je třeba předložit pravomocné rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice k umístění sítí v silničním pozemku (§ 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů), které vydá příslušný silniční správní úřad, tj. MěÚ Blansko, odbor stavební úřad, odd. silničního hospodářství.
6. Vodovodní řad je rovněž navržen v místních komunikacích ve vlastnictví Obce Lipovec. Proto je třeba předložit pravomocné rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místních komunikacích k umístění sítí v silničním pozemku (viz výše uvedený § 25 odst. 6 písm.
d) zákona o pozemních komunikacích), které vydá příslušný silniční správní úřad, tj.
Obecní úřad Lipovec.
7. Předložit vyjádření Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje ze dne 28.3.2014 pod
č.j. 4 445/2014-TSÚ/DoZd, na které je odkaz ve vyjádření ze dne 1.8.2014 pod zn.
10 016/2014-TSÚ/DoZd.
8. Předložit stanovisko dotčeného orgánu ke stavbě: ČR - Ministerstvo vnitra (dle § 175 zákona 183/2006 Sb., stavebního zákona).
9. Projektová dokumentace (dále též „PD“) bude doplněna a upravena tak, aby splnila všechny požadavky dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zejména pak:
• Situační výkresy je třeba doplnit o okótování vzdálenosti navržené stavby od hranic
se sousedními pozemky nebo stavbami na těchto pozemcích tak, aby navrženou
stavbu bylo možné jednoznačně umístit.
• Vzhledem k absenci výše uvedených kót nelze ověřit, zda je navržené umístění
stavby v souladu s druhou podmínkou závazného stanoviska MěÚ Blansko, odboru
ŽP ze dne 22.3.2016 pod č.j. MBK 14319/2016/ŽP/Su. Podmínka se týká vzdálenosti
stavby od hranice sousedních lesních pozemků, což je třeba do situačního výkresu
doplnit tak, aby bylo zřejmé, že uvedená podmínka závazného stanoviska byla
splněna.
10. Provede se úhrada správního poplatku ve výši 3000 Kč podle zákona č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 17 odst. 1. písm. h)
sazebníku správních poplatků. Správní poplatek je možno uhradit v hotovosti na
pokladně Městského úřadu Blansko, odboru stavební úřad, platební kartou na hlavní
pokladně MěÚ Blansko nebo převodem na účet číslo 19-329631/0100, var. symbol
4410, specifický symbol 654. Doklad o úhradě správního poplatku je třeba stavebnímu úřadu předložit nebo zaslat.

Je až neuvěřitelné čeho jsou schopny renomované firmy –  je můj dovětek…                                            

3.4. Drobné opravy a údržba:
- odvodnění sklepa – oprava vzduchového čerpadla resp. dmychadla, zprovoznění ČOV u čp.200 (nové membránové dmychadlo, vedení vzduchu, vedení nn – dmychadlo není v plastové ČOV, kde bylo původně – je umístěno ve sklepě x zaplavení…). Při dnešní kontrole je dmychadlo funkční.
- zprovoznění ČOV u čp. 95 (nové dmychadlo, vedení vzduchu, vedení nn – dmychadlo není v plastové ČOV – je umístěno v nově vybudované šachtě nad ČOV, kde bylo původně x zaplavení…). Při dnešní kontrole je dmychadlo funkční.

Poznámka k oběma ČOV – problémem je kontrola pravidelného chodu dmychadel, pravidelné měsíční čištění vzduchových filtrů, vybírání pevných částí atd.


- odvětrání sklepa a vyčištění dešťových svodů (+ úprava kanalizace, 2 kanalizační šachty + poklopy) u čp.282
- malování chodby (pravý vchod k bytům) čp.282
- terénní úpravy a výsadba zeleně pod čp.300 (Plisková – cca 10 šeříků, 10 kalin)
- vykácení poškozených a přerostlých stromů naproti čp.260 (hotel), výsadba zeleně
- oprava roštu na MK U drůbežárny
- vykácení stromů napadených kůrovcem v jednotlivých částech obce (samoobsluha, Černá skála, mateřská školka)
- oprava chodníku kolem domu služeb (odstranění zámečnických prvků a prohlubní před vchody 4ks) včetně schodiště (vedle opěrné zdi)
- jarní úklid obce

Starosta se po přednesení zprávy zeptal na připomínky radních.
JUDr. Kolmačka uvedl, že ve špatném technickém stavu je kanalizační šachta u Dragounových 205 – starosta se na to podívá.
Ing. Tomáš Zouhar – LED svítidlu veřejného osvětlení pod r.d. 49 brání telefonní sloup, bylo by dobré světlo uložit na výložník. Starosta k tomu uvedl, že po obci je celá řada světel, jejichž okolí se bude muset upravit (většinou se jedná o stromy, jejichž větve přesahují na chodník a po olistění stíní – ořech u zahradnictví, listnatý storm v parku pod benzinovou čerpací stanicí, švestka v zahradě pod čp. 171, jabloň a šeřík u Eduarda Ševčíka čp. 71…). Při opravě veřejného osvětlení prostřednictvím vysokozdvihu budou tyto stromy odborně ošetřeny – starosta uvedl, že stromy za to nemohou, bohužel…

Prohlášení o přístupnosti   |   Odběr novinek   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.