Obec Lipovec

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Náhodná fotka
Obec Lipovec a okolí

Obsah stránky

Hospodaření obce k 30.9.2016.


Výsledky hospodaření obce k 30. 9. 2016 - z jednání RO 24.10.2016.

   Starosta konstatoval, že radní obdrželi písemné materiály k tomuto bodu. Ve stručnosti zopakoval rozhodující položky příjmů. Příjmy se vyvíjejí v souladu s rozpočtem a v současné době nevidí zásadní problém. Konstatoval, že na plánované příjmy v částce 16.691.000,- Kč je plnění k 30.9.2016 13.796.490,17 Kč, což je 82,66% plánovaných celoročních příjmů.
Co se týká výdajů: v zaúčtovaných položkách a současných reálných předpokladů se nejeví žádný problém v jednotlivých kapitolách výdajové části rozpočtu. Na plánované výdaje ve výši 19.409.800,- Kč je čerpáno k 30.9.2016 14.431.552,46 Kč, což je 74,35% plánovaných celoročních výdajů.
    Starosta se zeptal radních, zda-li mají nějaký dotaz či připomínku k materiálům dotýkajícím se hospodaření obce k 30.9.2016.
    Nebylo žádných připomínek.

    Starosta v krátkosti informoval o výhledu ve výdajích v rozpočtu obce „nad plán“:

- Geometrické zaměření komunikace Marianín – Ing. Přemysl Plch – otázkou zůstává i následná úhrada pozemků, které by se měly odkoupit – geometrické zaměření resp. faktura je na částku 56.200,- Kč (bude se muset uhradit letos).Samozřejmě śe musí, kromě smluv, vyřídit i reálné dělení.....

- Projekt místní komunikace „Tejkl“ – Ing. Martin Slouka + následné stavební práce. Jenom projekt dle smlouvy o dílo 17.10.2016 je na částku 48.000,- Kč + správní poplatky na stavebním úřadě (zřejmě se bude muset uhradit letos pro vydání územního rozhodnutí – navíc při přípravě rozpočtu obce na rok 2017 by se měla zvážit varianta dílčího provedení stavebních prací na této akci – kanalizace, zemní práce + odval. Starosta při této příležitosti konstatoval, že pro rok 2017 uvažuje se zařazením do rozpočtu obce komunikaci v lokalitě digitální telefonní ústředna – garáže – bytovka 275 – hydroforka – řadovky až k Pliskovým ).

- Hasičská zbrojnice na p.č.233/1 – základy a základová deska. Starosta navázal na jednání ZO ze 17.10.2016. Uvedl, že se ve své praxi setkal i v našich podmínkách se situací, kdy soutěž vyhrála stavební společnost, která neměla kromě stavbyvedoucího žádného pracovníka. V provádění prací na hasičské zbrojnici by to bylo pod „patronátem“ STEMDu, takže obec by to toho průběžně mohla mluvit (jsou zase zkušenosti, že každá změna vyvolává dodatek, ve kterém dodavatel v podstatě „zneužívá“ investora). Starosta požádal radní, aby se nad touto problematikou zamysleli a posoudili navrženou variantu (rozdělení prací na cca 4 kalendářní roky s ročním směrováním finančních prostředků z rozpočtu obce ve výši cca 3 mil. Kč).

- Garáže obce – dokončení (dokončovací práce spočívají v provedení uzemnění, oplocení, zámkové dlažby, hromosvodu a venkovní fasády). Starosta uvedl, že pokud se nebude provádět hasičská zbrojnice, bylo by vhodné odsouhlasit tyto práce (náplň STEMDu do konce roku). Hodnotu stavebních prací vyčíslil 11.12.2011 Josef Strejček a hodnota byla 749.133,- Kč bez DPH. Na dokončení stavebních prací chybí částka cca 461.000,- Kč. Starosta uvedl, že na akci garáže byla v roce 2011 podepsána smlouva o dílo. Tato smlouva nebyla uvedena na portále vhodného uveřejnění, takže pokud dojde ke shodě na provedení těchto prací, navrhuje zařazení nové akce: Terénní úpravy kolem garáží na parcelách č. 676/16, 676/17 a 676/18.

Starosta požádal radní, aby se nad problematikou zamysleli s tím, že doporučuje uzavřít na jednán RO dne 7.11.2016.

Z jednání RO 24.10.2016.

 

Diskuse

Jméno
Kontrola
+ 6 = 10
Text komentáře (Není povoleno použití HTML tagů ani žádný druh reklamy)

Výpis komentářů

Datum a čas: 27.10.2016 08:56
Napsal: Obec Lipovec
Kategorie: Ostatní

Obsah postranní lišty

Důležité oznámení
Placení odvozu odpadu v roce 2019 - 620,- Kč/osoba nebo nemovitost/rok. Podrobně v Obecně závazné vyhlášce č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vyhláška umístěna v sekci ÚŘEDNÍ DESKA.

Oddíl postranní lišty

Translate / přeložit

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Pro slabozraké

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 25.03

1. Připomínáme občanům, že do konce března 2019 je splatný poplatek ze psů na rok 2019. 2. Upozorňujeme rodiče narozených dětí, že v dubnu 2019 proběhne vítání občánků. V případě zájmu se obraťte ...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Odkazy

Patička stránky