Obsah stránky

Dotace spolkům 2016

čtvrtek, 24. březen 2016 | Ostatní
Vyhodnocení žádostí o dotaci z rozpočtu obce a z „Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí“ pro rok 2016. Všichni členové ZO obdrželi v patřičném předstihu přehled žádostí jednotlivých spolků o dotace z rozpočtu obce Lipovec v roce 2016. Starosta znovu materiál připomněl, přednesl výčet žádostí a požadovaných částek na dotaci od jednotlivých spolků, také navrhl u některých spolků snížení dotace neboť při projednávání rozpočtu obce na rok 2016 odsouhlasili členové ZO částku 300.000,- Kč na dotaci pro spolky. Vyzval členy ZO k diskusi, připomínkám, případně jiným návrhům. Diskuse: p.Josef Strejček – dotázal se na bližší specifikace účelů jednotlivých dotací. Bylo dohodnuto, že p. Kopřivová zašle členům ZO e-mailem pro přehled podrobný rozpis požadavků jednotlivých spolků. p. Vojtěch Zouhar – projevil nesouhlas se snížením dotace pro TJ Sokol Lipovec na Rekonstrukci oplocení sportovního areálu – byla požadovaná částka 45.000,- Kč, starosta navrhuje snížení na 28.000,- Kč. TJ Sokol má požádáno o dotaci z Krajského úřadu Jihomoravského kraje, pokud by obec nepřispěla 45.000,- Kč, museli by případnou dotaci odmítnout. Oprava oplocení je nutná, polovina hřiště je obce. Starosta – reagoval, že si nevšiml v žádosti uvedené skutečnosti, že TJ Sokol zároveň žádá o dotaci na KÚ JMK. Nemá problém s navýšením, samozřejmě přidělení dotace bude závislé na přidělení dotace z KÚ JMK. p. Vojtěch Zouhar – nesouhlasil se snížením požadované dotace pro TJ Sokol Lipovec na činnost mládežnických družstev – požadováno 50.000,- Kč dotace, návrh na snížení na 40.000,- Kč. Starosta – zdůvodnil návrh na snížení tím, že jednak by bylo přesáhnuto 300.000,- Kč/rok/všechny spolky, jednak se mu nezdálo nutné pořízení 38 balónů na 38.000,- Kč, také s ohledem na informaci p. Pavlů, že někdy spadnou k ní do zahrady míče a ani si pro ně mládežníci nepřijdou. p. Vojtěch Zouhar – v dnešní době musí mít na tréninku každý svůj míč. Míč vydrží cca 1 rok, nekupují se míče např. za 3.000,- Kč, ale za 1.000,- Kč. Dále byla vedena všeobecná diskuse, ve které se členové zastupitelstva shodli na tom, že bude dodržena navržená částka v rozpočtu obce 300.000, - Kč pro spolkovou činnost v obci v roce 2016. Členové Zastupitelstva obce Lipovec se dohodli na projednání každé žádosti o dotaci zvlášť. Svaz tělesně postižených ČR, z.s. – pobočný spolek Lipovec: Volnočasové aktivity Předpokládaná hodnota 25.000,- Kč, Žádost o dotaci 10.000,- Kč. Starosta navrhl 7.000,- Kč. JUDr. Jiří Kolmačka navrhl 5.000,- Kč. Starosta nechal hlasovat o protinávrhu: Usnesení č. 6/14/ZO Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje dotaci z rozpočtu obce Lipovec na rok 2016 organizaci Svaz tělesně postižených ČR, z.s. – pobočný spolek Lipovec, ve výši 5.000,- Kč. Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 1(starosta) Usnesení bylo schváleno. Český svaz žen, pobočný spolek Krajská organizace ČSŽ, Jihomoravský kraj, Řehořkova 5, 618 00 Brno: Kulturní a sportovní vyžití dětí a mládeže, udržování kulturních a lidových tradic. Celkové předpokládané výdaje projektu: 16.500,- Kč Požadovaná dotace: 9.300,- Kč. Starosta navrhl: 9.000,- Kč. Starosta přednesl návrh na usnesení: Usnesení č. 7/14/ZO Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje dotaci z rozpočtu obce Lipovec na rok 2016 organizaci Českého svazu žen, pobočný spolek Krajská organizace ČSŽ, Jihomoravský kraj, Řehořkova 5, 618 00 Brno, základní organizaci Lipovec ve výši 9.000,- Kč. Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 1 (Mgr.Jaroslava Školařová) Zdrželi se 0 Usnesení bylo schváleno. Junák – český skaut, středisko Jedovnice, z.s. – 9.skautský oddíl Lipovec: Činnost 9.skautského oddílu, Předpokládaná hodnota – 24.300,- Kč Žádost o dotaci 15.000,- Kč Starosta navrhl 10.000,- Kč. Starosta přednesl návrh na usnesení: Usnesení č. 8/14/ZO Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje dotaci z rozpočtu obce Lipovec na rok 2016 organizaci Junák – český skaut, středisko Jedovnice, z.s. – 9.skautský oddíl Lipovec, ve výši 10.000,- Kč. Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0 Usnesení bylo schváleno. SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lipovec : Zabezpečení soutěže mladých hasičů okrsku Jedovnice, Předpokládaná hodnota 16.450,- Kč, Žádost o dotaci 12.000,- Kč. Starosta navrhl 12.000,- Kč. Starosta přednesl návrh na usnesení: Usnesení č. 9/14/ZO Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje dotaci z rozpočtu obce Lipovec na rok 2016 organizaci SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lipovec, ve výši 12.000,- Kč. Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 2 (Mgr.Darina Zouharová, Ing. Ondřej Zouhar) Usnesení bylo schváleno. Český zahrádkářský svaz, z.s. – pobočný spolek Lipovec: Údržba zeleně, kulturní akce a oprava budovy zahrádkářů. Předpokládaná hodnota 129.800,- Kč Žádost o dotaci 66.000,- Kč z toho: Údržba veřejné zeleně 7.500,- Kč Kulturní a společenské akce 6.500,- Kč Oprava budovy zahrádkářů – fasáda 52.000,- Kč Starosta navrhl vyjmout z výčtu akcí údržbu veřejné zeleně (bude řešeno formou dohod o provedení práce). Dále navrhl 6.000,- Kč na kulturní a společenské akce a 35.000,- Kč na opravu fasády,celkem tedy 41.000,- Kč. Starosta přednesl návrh na usnesení. Usnesení č. 10/14/ZO Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje dotaci z rozpočtu obce Lipovec na rok 2016 organizaci Český zahrádkářský svaz, z.s. – pobočný spolek Lipovec, ve výši 41.000,- Kč. Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 1 (ing. Tomáš Zouhar) Usnesení bylo schváleno. Spolek Vápeníček: Pořádání kulturních a společenských akcí Předpokládaná hodnota 74.000,- Kč Dotace 59.200,- Kč Starosta navrhl 49.000,- Kč Starosta přednesl návrh na usnesení. Usnesení č. 11/14/ZO Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje dotaci z rozpočtu obce Lipovec na rok 2016 organizaci Spolek Vápeníček, ve výši 49.000,- Kč. Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0 Usnesení bylo schváleno. Tělocvičná jednota Sokol Lipovec: I. Rekonstrukce oplocení sportovního areálu, předpokládaná hodnota 95.000,- Kč, žádost o dotaci 45.000,-Kč Návrh po diskusi: 45.000,- Kč v případě přidělení dotace z KÚ JMK II. Energie v sokolovně + voda na hřiště předpokládaná hodnota 100.376,- Kč, žádost o dotaci 80.000,- Kč Návrh dotace 80.000,- Kč III. Činnost mládežnických družstev, předpokládaná hodnota 87.000,- Kč, žádost o dotaci 50.000,- Kč Návrh po diskusi: 40.000,- Kč. IV. Oslavy 70.výročí, předpokládaná hodnota 36.150,- Kč žádost o dotaci 20.000,- Kč Návrh po diskusi: 0,- Kč v případě přidělení dotace od KÚ JMK na opravu oplocení, v případě nepřidělení dotace od KÚ JMK 15.000,- Kč. Starosta přednesl návrh na usnesení: Usnesení č. 12/14/ZO Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje dotaci z rozpočtu obce Lipovec na rok 2016 organizaci Tělocvičná jednota Sokol Lipovec, v celkové výši 165.000,- Kč v případě přidělení dotace od KÚ JMK na opravu oplocení. V případě nepřidělení dotace od KÚ JMK schvaluje Zastupitelstvo obce Lipovec dotaci pro TJ Sokol Lipovec na rok 2016 v celkové výši 135.000,- Kč. Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 2 (Luděk Kolmačka, Vojtěch Zouhar) Zdrželi se 0 Usnesení bylo schváleno.

Vybírám ze zápisu z jednání ZO 21.3.2016 (podotýkám ještě bez ověření "ověřovatelů"):

Vyhodnocení žádostí o dotaci z rozpočtu obce a z „Programu pro poskytování   dotací nebo návratných finančních výpomocí“ pro rok 2016.

Všichni členové ZO obdrželi v patřičném předstihu přehled žádostí jednotlivých spolků o dotace z rozpočtu obce Lipovec v roce 2016.

Starosta znovu materiál připomněl, přednesl výčet žádostí a požadovaných částek na dotaci od jednotlivých spolků, také navrhl u některých spolků snížení dotace neboť při projednávání rozpočtu obce na rok 2016 odsouhlasili členové ZO částku 300.000,- Kč na dotaci pro spolky. Vyzval členy ZO k diskusi, připomínkám, případně jiným návrhům.

Diskuse:
p.Josef Strejček – dotázal se na bližší specifikace účelů jednotlivých dotací.
Bylo dohodnuto, že p. Kopřivová zašle členům ZO e-mailem pro přehled podrobný rozpis požadavků jednotlivých spolků.
p. Vojtěch Zouhar – projevil nesouhlas se snížením dotace pro TJ Sokol Lipovec na Rekonstrukci oplocení sportovního areálu – byla požadovaná částka 45.000,- Kč, starosta navrhuje snížení na 28.000,- Kč. TJ Sokol má požádáno o dotaci z Krajského úřadu Jihomoravského kraje, pokud by obec nepřispěla 45.000,- Kč, museli by případnou dotaci odmítnout. Oprava oplocení je nutná, polovina hřiště je obce.
Starosta – reagoval, že si nevšiml v žádosti uvedené skutečnosti, že TJ Sokol zároveň žádá o dotaci na KÚ JMK. Nemá problém s navýšením, samozřejmě přidělení dotace bude závislé na přidělení dotace z KÚ JMK.
p. Vojtěch Zouhar – nesouhlasil se snížením požadované dotace pro TJ Sokol Lipovec na činnost mládežnických družstev – požadováno 50.000,- Kč dotace, návrh na snížení na 40.000,- Kč.
Starosta – zdůvodnil návrh na snížení tím, že jednak by bylo přesáhnuto 300.000,- Kč/rok/všechny spolky, jednak se mu nezdálo nutné pořízení 38 balónů na 38.000,- Kč, také s ohledem na informaci p. Pavlů, že někdy spadnou k ní do zahrady míče a ani si pro ně mládežníci nepřijdou.
p. Vojtěch Zouhar – v dnešní době musí mít na tréninku každý svůj míč. Míč vydrží cca 1 rok, nekupují se míče např. za 3.000,- Kč, ale za 1.000,- Kč.

Dále byla vedena všeobecná diskuse, ve které se členové zastupitelstva shodli na tom, že bude dodržena navržená částka v rozpočtu obce  300.000, - Kč pro spolkovou činnost v obci v roce 2016.
Členové Zastupitelstva obce Lipovec se dohodli na projednání každé žádosti o dotaci zvlášť.

Svaz tělesně postižených ČR, z.s. – pobočný spolek Lipovec:
Volnočasové aktivity
Předpokládaná hodnota 25.000,- Kč,
Žádost o dotaci 10.000,- Kč.
Starosta navrhl 7.000,- Kč.
JUDr. Jiří Kolmačka navrhl 5.000,- Kč.
Starosta nechal hlasovat o protinávrhu:
Usnesení č. 6/14/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje dotaci z rozpočtu obce Lipovec na rok 2016 organizaci Svaz tělesně postižených ČR, z.s. – pobočný spolek Lipovec, ve výši 5.000,- Kč.
Výsledek hlasování:   Pro 14  Proti 0   Zdrželi se 1(starosta)
Usnesení bylo schváleno.

Český svaz žen, pobočný spolek Krajská organizace ČSŽ, Jihomoravský kraj, Řehořkova 5, 618 00 Brno:
Kulturní a sportovní vyžití dětí a mládeže, udržování kulturních a lidových tradic.
Celkové předpokládané výdaje projektu: 16.500,- Kč
Požadovaná dotace: 9.300,- Kč.
Starosta navrhl: 9.000,- Kč.
Starosta přednesl návrh na usnesení:
Usnesení č. 7/14/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje dotaci z rozpočtu obce Lipovec na rok 2016 organizaci Českého svazu žen, pobočný spolek Krajská organizace ČSŽ, Jihomoravský kraj, Řehořkova 5, 618 00 Brno, základní organizaci Lipovec ve výši 9.000,- Kč.
Výsledek hlasování:   Pro 14  Proti 1 (Mgr.Jaroslava Školařová)   Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.

Junák – český skaut, středisko Jedovnice, z.s. – 9.skautský oddíl Lipovec:
Činnost 9.skautského oddílu,
Předpokládaná hodnota – 24.300,- Kč
Žádost o dotaci 15.000,- Kč
Starosta navrhl 10.000,- Kč.
Starosta přednesl návrh na usnesení:
Usnesení č. 8/14/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje dotaci z rozpočtu obce Lipovec na rok 2016 organizaci Junák – český skaut, středisko Jedovnice, z.s. – 9.skautský oddíl Lipovec, ve výši 10.000,- Kč.
Výsledek hlasování:   Pro 15  Proti 0   Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lipovec :
Zabezpečení soutěže mladých hasičů okrsku Jedovnice,
Předpokládaná hodnota 16.450,- Kč,
Žádost o dotaci 12.000,- Kč.
Starosta navrhl 12.000,- Kč.
Starosta přednesl návrh na usnesení:
Usnesení č. 9/14/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje dotaci z rozpočtu obce Lipovec na rok 2016 organizaci SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lipovec, ve výši 12.000,- Kč.
Výsledek hlasování:   Pro 13  Proti 0   Zdrželi se 2 (Mgr.Darina Zouharová, Ing. Ondřej Zouhar)
Usnesení bylo schváleno.

Český zahrádkářský svaz, z.s. – pobočný spolek Lipovec:
Údržba zeleně, kulturní akce a oprava budovy zahrádkářů.
Předpokládaná hodnota 129.800,- Kč
Žádost o dotaci 66.000,- Kč
z toho:
Údržba veřejné zeleně  7.500,- Kč
Kulturní a společenské akce 6.500,- Kč
Oprava budovy zahrádkářů – fasáda 52.000,- Kč
Starosta navrhl vyjmout z výčtu akcí údržbu veřejné zeleně (bude řešeno formou dohod o provedení práce). Dále navrhl 6.000,- Kč na kulturní a společenské akce a 35.000,- Kč na opravu fasády,celkem tedy 41.000,- Kč.
Starosta přednesl návrh na usnesení.
Usnesení č. 10/14/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje dotaci z rozpočtu obce Lipovec na rok 2016 organizaci Český zahrádkářský svaz, z.s. – pobočný spolek Lipovec, ve výši 41.000,- Kč.
Výsledek hlasování:   Pro 14  Proti 0   Zdrželi se 1 (ing. Tomáš Zouhar)
Usnesení bylo schváleno.


Spolek Vápeníček:
Pořádání kulturních a společenských akcí
Předpokládaná hodnota 74.000,- Kč
Dotace 59.200,- Kč
Starosta navrhl 49.000,- Kč
Starosta přednesl návrh na usnesení.
Usnesení č. 11/14/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje dotaci z rozpočtu obce Lipovec na rok 2016 organizaci Spolek Vápeníček, ve výši 49.000,- Kč.
Výsledek hlasování:   Pro 15  Proti 0   Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.


Tělocvičná jednota Sokol Lipovec:
I. Rekonstrukce oplocení sportovního areálu,
předpokládaná hodnota 95.000,- Kč,
žádost o dotaci 45.000,-Kč
Návrh po diskusi: 45.000,- Kč v případě přidělení dotace z KÚ JMK
II. Energie v sokolovně + voda na hřiště
předpokládaná hodnota 100.376,- Kč,
žádost o dotaci 80.000,- Kč
Návrh dotace 80.000,- Kč
III. Činnost mládežnických družstev,
předpokládaná hodnota 87.000,- Kč,
žádost o dotaci 50.000,- Kč
Návrh po diskusi: 40.000,- Kč.
IV. Oslavy 70.výročí,
předpokládaná hodnota 36.150,- Kč
žádost o dotaci 20.000,- Kč
Návrh po diskusi: 0,- Kč v případě přidělení dotace od KÚ JMK na opravu oplocení, v případě nepřidělení dotace od KÚ JMK 15.000,- Kč.
Starosta přednesl návrh na usnesení:
Usnesení č. 12/14/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje dotaci z rozpočtu obce Lipovec na rok 2016 organizaci Tělocvičná jednota Sokol Lipovec, v celkové výši 165.000,- Kč v případě přidělení dotace od KÚ JMK na opravu oplocení. V případě nepřidělení dotace od KÚ JMK schvaluje Zastupitelstvo obce Lipovec dotaci pro TJ Sokol Lipovec na rok 2016 v celkové výši 135.000,- Kč.
Výsledek hlasování:   Pro 13  Proti 2 (Luděk Kolmačka, Vojtěch Zouhar)   Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.

 

 

Prohlášení o přístupnosti   |   Odběr novinek   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.