Obec Lipovec

Obsah stránky

Dodatečná omluva

Dodatečná omluva…

V pondělí bylo zastupitelstvo, vše probíhalo bez problémů  - hospodaření obce, školy, STEMDu, pozemky, věcná břemena. V různém jsem se dostal k rozpočtovému opatření č.5 ( v hospodaření obce roku 2016 ). Již při schvalování programu měl ing. Zouhar připomínku k tomuto návrhu rozpočtového opatření (faktem bylo, že zbytečnou, neboť rozpočtové opatření nebylo navrhováno jako samostatný bod jednání).
Krátce jsem zdůvodňoval jednotlivé návrhy změn ve výdajové části - kopírují ze svých podkladů:

KOŘENOVÁ ČISTÍRNA

Usnesení   170/31/RO
Na základě připomenutí JUDr. Kolmačky se starosta vrátil k problematice kořenové čistírny a seznámil členy RO s nabídkami k dnešnímu dni:
Vodohospodárský atelier, s.r.o., Ruženec 54, 644 00 Brno    30.000,-Kč + 21%DPH
Filipendula s r. o., Sládkova 7, 170 00 Praha 7 – Bubeneč (Kořenovky.cz)
42.000 Kč + 21%DPH
Grania s.r.o. , Nám. 14. Října 1307/2, 150 00 Praha 5  60.250 Kč + 21%DPH
Starosta doporučil vyřadit z uchazečů Vodohospodářský atelier Brno (spíše betonová lobby). Dle svých osobních jednání by preferoval firmu Grania s.r.o. – i když skutečností je, že první odkaz na kořenovou čistírnu byl se společností Kořenovky.cz.
Celý bod jednání byl zakončen tím, že se radní dohodli, že každý si dle svých možností zjistí informace kolem této problematiky a e-mailem se budou navzájem informovat a problematiku uzavřou prostřednictvím e-mailů do pátku 22.4.2016 do 12.00 hodin.
H: 5-0-0
2.5.2016 – Radní se shodli na firmě GRANIA s.r.o., Nám. 14. Října 1307/2, 150 00 Praha 5 – starosta navrhl, aby celá věc prošla zastupitelstvem a v souvislosti  s objednávkou se vypracovalo rozpočtové opatření (v rozpočtu máme na kořenovou čistírnu pouze 50.000,- Kč).
H: 5-0-0
Starosta ještě všem zastupitelům připomněl, že se v podstatě jedná o studii proveditelnosti kořenové čistírny pro cca 1100 obyvatel. Zřejmě rozhodujícím faktorem bude stanovisko  Povodí Moravy.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje objednání studie proveditelnosti a následně smlouvu o dílo s firmou GRANIA s.r.o., Nám. 14. Října 1307/2, 150 00 Praha 5 na částku 60 250,- Kč + 21 % DPH – tj. 72.902,50 Kč

Rozpočtová rezerva -23.000,- Kč.


POŽÁRNÍ  AUTOMOBIL

Usnesení   171/31/RO
Starosta informoval radní o e-mailu Josefa Strejčka ve věci přidělení dotace z prostředků MV ČR na požární automobil DA-L1Z a to ve výši 450.000,- Kč (o žádostech na dotace pro ZJ SDH informoval velitel ZJ SDH na jednání Zastupitelstva obce Lipovec dne 21.3.2016). Všichni členové RO se vyslovili pro přijetí dotace a uložili starostovi obce, aby pro jednání ZO dne 16.5.2016 zpracoval rozpočtové opatření k pokrytí spoluúčasti obce na zakoupení tohoto vozidla.  Starosta k tomu dále dodal, že zřejmě bude vypsáno výběrové řízení, ale už s e-mailem o přidělení dotace došla nabídka na požární automobil – nabídka je přílohou zápisu.
H: 5-0-0
19.4.2016  jsme obdrželi od MV ČR přípis, ve kterém je potvrzeno, že jsme obdrželi dotaci ve výši 450.000,- Kč a že 3.5.2016 proběhne v Brně-Líšni konzultace pro obce, které obdrželi dotaci. Této schůzky se zúčastnil ing. Ondřej Zouhar.

Hned následující den došel přípis z krajského úřadu, kde nám bylo sděleno, že  Jihomoravský kraj hodlá přispět na podporu těchto projektů předpokládanou částkou do celkové výše 17,4 mil. Kč, která byla schválena na 26. zasedání krajského zastupitelstva dne 21. 4. 2016. Předpokládaná částka příspěvku Jihomoravského kraje činí 2/3 dotace přiznané MV GŘ HZS ČR.

Vaše obec patří mezi ty obce, jejichž žádost byla MV GŘ HZS ČR vyhodnocena kladně, a máte možnost požádat na tento projekt také o podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2016. Pokud máte o tuto podporu zájem, je možné podat žádost o individuální dotaci na Dotačním portálu Jihomoravského kraje. Žádost o individuální dotaci podejte a doručte se všemi přílohami uvedenými v žádosti na adresu Jihomoravského kraje do 15. května 2016.
Dle tohoto přípisu jsme samozřejmě žádost o individuální dotaci na JMK zaslali. Jedná se o dotaci ve výši 300.000,- Kč, o které k dnešnímu dni nebylo rozhodnuto.
Původně jsme v radě obce uvažovali, že dnes schválíme finanční podíl obce na novém požárním automobilu, ovšem vzhledem k nejasnostem s dotací z krajského úřadu toto nelze dnes uzavřít. S p. Josefem Strejčkem a ing. Ondřejem Zouharem jsme se shodli, že celková částka na pořízení požárního automobilu bude 1.100.000,- Kč. Z toho 450.000,- Kč MVČR, dále předpokládáme 300.000,- Kč z KÚ JMK, zbývající částka 350.000,- Kč by měl být podíl obce. To je ta optimální varianta.
Na základě těchto faktů jakmile obdržíme rozhodnutí krajského úřadu JMK svolám mimořádné jednání ZO k uzavření této problematiky.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovec bere na vědomí informaci o dotacích a financování požárního automobilu včetně dosavadního postupu a dodatečně schvaluje žádost o individuelní dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje.


MÍSTNÍ  ROZHLAS - Lipovec

Starosta připomněl zastupitelům, že 12.zasedání ZO 14.12.2015 odsouhlasilo smlouvu mezi obcí a STEMD s.r.o. Lipovec na rekonstrukci místního rozhlasu v částce 590.576,- Kč. K 31.12.2015 byly vyfakturovány práce v hodnotě 458.625,- Kč. Minulý týden začal pan Švéda s montáží reproduktorů na nové sloupy veřejného osvětlení (samozřejmě sloupy byly hrazeny z akce rekonstrukce veřejného osvětlení a reproduktory MR byly uhrazeny v roce 2015 – v současné době je namontováno 6 reproduktorů kolem II.tř. a 13 reproduktorů kolem III.tř. – na další reproduktory se dělají konzole, neboť nám nedošlo, že při namontování reproduktoru pod světlo dojde k „omezení“ osvětlení). Na úhradu těchto prací je nutno uvolnit zbývající částku, tj. 131.951,- Kč.  Je reálný  předpoklad, že z této částky bude uhrazena chránička Kopoflex 40mm a kabel CYKY 2x2,5 mm2 – jedná se o kabel v lokalitě digitální ústředna – drůbežárna v délce asi 1,7 km (tj. kabel kolem místních komunikací).

Návrh na usnesení:
ZO schvaluje uvolnit částku 132.000,- Kč z rozpočtové rezervy na práce spojené s rekonstrukcí místního rozhlasu – montáž reproduktorů a kabelové vedení s odkazem na smlouvu a prostavěnost z roku 2015.

Rozpočtová rezerva -132.000,- Kč.

MÍSTNÍ ROZHLAS – Marianín.

Starosta ještě k této problematice dodal, že jednal s firmou Rozhlasy Bártek s.r.o. ohledně ozvučení osady Marianín. Pracovník firmy navštívil Lipovec, provedl měření a dospělo se k závěru, že lze využít bezdrátové spojení mezi radnicí a osadou Marianín. V osadě Marianín by byly 2x2 reproduktory s venkovním přijímačem v předpokládané ceně 34.776,- Kč a v Lipovci by byly úpravy současné rozhlasové ústředny – hlášení by se provádělo přes počítač. Samozřejmě součástí úprav by bylo i vysílací zařízení směřující na osadu Marianín. Tyto úpravy jsou vyčísleny hodnotou 107.496,- Kč.  Je na zvážení zastupitelstva obce, zda-li uvolní částku 142.272,- Kč. Já jsem pro.

Návrh na usnesení:
ZO schvaluje uvolnit částku 143.000,- Kč z rozpočtové rezervy na práce spojené se znovuzavedením místního rozhlasu do osady Marianín a to včetně úpravy rozhlasové ústředny v Lipovci.

Rozpočtová rezerva -143.000,- Kč.


Až dosud vše v podstatě bez problémů…..

Ale diskuse se rozvířila k poslednímu návrhu – já to skutečně hrubě podcenil – ale je to tím, že já se na staveništi pohybuji v podstatě denně, kdežto celá řada zastupitelů tam vůbec nebyla. Navíc jsem slíbil jednoduchý náčrt , propočet  a materiálové zabezpečení – což jsem neučinil a v podstatě „vybafl“ částku…..já si skutečně myslel, že to bude bezproblémové… prostě jsem situaci hrubě podcenil.

8 BJ. OPLOCENÍ + ALTÁN, PERGOLA
Lze konstatovat, že stavba 8 b.j. je před kolaudací. Kdo navštívil staveniště viděl francouzská okna, dřevěnou podlahu před nimi – mající sloužit k posezení, kolem ovšem otevřenou krajinu a možný přístup všech a všeho….. Tento stav dle mého názoru chce řešit, řešit okamžitě. Od sousedů ze severozápadu jsme vysadili zeleň, šeříky a kaliny – ovšem to je otázka min. 7-10 let než vzrostou a ještě nezajistí „neprůstupnost“.
Zvažoval jsem varianty :
- plotový panel (pletivo, žárový zinek + komaxit)
- drátěné pozinkované pletivo v 130
- plastové plotové palubky
- dřevěné palubky
- plot z tvarovek (keramických, betonových..)
Po promítnutí těchto variant do „pohledu“ ( resp. z hlediska estetiky…) a z hlediska cenové jsem postupně vyloučil první dvě varianty – tj. drátěné pletivo a plotové panely , což je v podstatě to samé. Poslední varianta tj. plot z tvarovek atˇ betonových či keramických to je šílená cena, navíc základ + zdivo – za to je plot téměř nezničitelný, ale dle mne i nevhodný do tohoto prostředí….
Při zjišťování cen dřevo x plast je situace následující:při výšce oplocení cca 1,3m jenom materiál  palubky ohoblované, smrkové 138/20mm (7.500,- Kč/m3 což je cca 20,27 Kč/bm) na 155 bm plotu výšky 130cm 32.900 bez DPH. Plotové plastové palubky hnědé by stály cca 165.000,- Kč. Samozřejmě k tomu přijdou sloupky – cca po 3m – zřejmě jekl, 2 podélné  profily, spojovací materiál, drobné terénní úpravy a snad též pergola či altán, což je otázka dalších cca 50 tis. Kč.

Návrh na usnesení:
ZO schvaluje uvolnit částku 335.000,- Kč z rozpočtové rezervy na práce spojené s oplocením „zahrady“ kolem nové 8 b.j.

Rozpočtová rezerva -335.000,- Kč.

To byl původní návrh, ovšem po „dlouhotánské“ diskusi jsme nakonec přijali následující usnesení:
Usnesení č. 18/15/ZO
Zastupitelstvo obce Lipovec pověřuje Radu obce Lipovec výběrem varianty řešení konečných úprav kolem 8BJ v Lipovci (oplocení, zeleň, altán…) a s případným provedením rozpočtového opatření do výše 335.000,- Kč.
Výsledek hlasování:   Pro 13  Proti 0   Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.


A je to …

 

Diskuse

Jméno
Kontrola
+ 8 = 10
Text komentáře (Není povoleno použití HTML tagů ani žádný druh reklamy)

Výpis komentářů

Datum a čas: 18.05.2016 12:41
Napsal: Obec Lipovec
Kategorie: Ostatní

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 19.02

1. Sdělujeme občanům, že ve středu 21.2.2024 bude mít Marie Kopřivová úřední hodiny na Obecním úřadě v Lipovci pouze do 12:00 hodin. 2. Drůbežárna Prace bude ve středu 21. 2. v 10:45 hod. před ob...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Kalendář akcí
<< únor 2024 >>
PoÚtStČtSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829   

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Patička stránky