Obec Lipovec

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Náhodná fotka
Obec Lipovec a okolí

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Odkazy
Portál krizového řízení

Oddíl postranní lišty

Translate / přeložit

Obsah stránky

Děti, škola, peníze

Komentář k finančnímu hospodaření Základní školy a Mateřské školy Lipovec, okres Blansko, příspěvková organizace

Zřizovatelem školy je Obec Lipovec. Zastupitelstvo obce schválilo ve svém rozpočtu na rok 2015 neinvestiční dotaci ve výši 1.550.000,- Kč a v této výši byla dotace poskytnuta.
 
Z dotace byly hrazeny provozní výdaje školy, zejména výdaje na energie, dále na nákup materiálu, opravy a údržbu a ostatní drobné výdaje. Náklady na provoz (hrazené z dotace) činily  1.505.415,96 Kč. Z dotace od zřizovatele byl zůstatek k 31.12.2015 kladný, zisk činil +44.585,04 Kč (bez hospodářské činnosti a vlastních příjmů).Největší položkou v nákladech tvoří energie (voda, elektrika, plyn) a to 752.514,17 Kč (pro srovnání v roce 2014 jsme za energie dali 699.809,00 Kč  a v roce 2013 nás energie stály 976.055,54 Kč).

Mimo dotace od obce škola vybírá na základě svých směrnic finanční prostředky jednak na úhradu vzdělávání v mateřské škole – 200,- Kč/dítě/měsíc, což činilo za rok 2015 částku 71.450,- Kč, a dále finanční příspěvek  na provoz školní družiny a to ve výši 50,- Kč/měsíc/dítě pro pravidelně chodící žáky a 30,- Kč/měsíc/dítě na nepravidelně chodící žáky, což činilo za rok 2015 částku 25.855,- Kč. Další finanční prostředky a to ve výši 43.008,- Kč byly zapojeny do hospodaření školy jako příspěvek - výnos z plesu. 77.270,- Kč se vybralo za pronájem tělocvičny. Takže nad rámec finančních příspěvků od obce hospodařila ZŠ a MŠ Lipovec navíc s finančními prostředky ve výši 217.583,- Kč. Tyto finanční prostředky se použily na hračky do družiny ,  dále na výtvarné potřeby a hračky do MŠ , dále na odměny pro žáky, kteří se zúčastnili různých soutěží  a prostředky za pronájem tělocvičny byly použity na nákup sportovního nářadí, čistících prostředků a revize nářadí.

Samostatnou položkou jsou příjmy resp. příspěvky dětí na autobus (na školní akce) ve výši 70.863,10 Kč – vynaloženo bylo 70.815,- Kč a příjmy ze stravného žáků a zaměstnanců školy ve výši 843.561,85 Kč -  a čerpáno z těchto příjmů  bylo 843.462,12 Kč na potraviny.
Úroky činily 2.509,24 Kč.

Vlastní příjmy tedy činili 1.134.516,2 Kč a náklady resp. použití finančních prostředků na provoz z těchto příjmů byly ve výši 1.131.225,92 Kč – takže výsledkem je zisk z vlastních příjmů 3.292,27 Kč.

Celkový zisk  (z příspěvku od obce a vlastních příjmů) je tedy 47.876.31 Kč.
Z hospodářské činnosti (vaření obědů pro cizí) byl za rok 2015 zisk 10.152,94 Kč, a nedočerpání dotace na interaktivní tabule + 194,- Kč. Takže celkový hospodářský výsledek byl  +58.223,25 Kč.

Celkové náklady školy jsou zaúčtovány ve výši 13.195.793,88Kč (jedná se o součet nákladů hrazených z dotace od obce, nákladů hrazených z prostředků JMKÚ na mzdové prostředky zaměstnanců školy a nákladů hrazených z dotací EU), celkové výnosy v částce 13.243.864,19Kč.  Z toho plyne, že výsledek hospodaření  za běžné účetní období skončil ziskem 48.070,31 Kč  + 10.152,94 Kč ( z  hospodářské činnosti) tj. těch již jednou citovaných + 58.223,25 Kč. 

ZO schválilo na rok 2015 nad rámec schváleného rozpočtu částku 909.000,-- Kč – viz rozpočtová opatření č.1,4 a 5. Z toho bylo 237.000,- Kč  na renovaci PC učebny, pořízení interaktivních tabulí a s tím spojených nákladů na instalaci a dovybavení, přičemž musí být tato částka použita výhradně k těmto účelům s řádnou argumentací. Další položkou je částka ve výši 155.000,- , která byla použita na výměnu „hořáků“ v plynové kotelně základní školy. 517.000,- Kč bylo směrováno na dětské hřiště u mateřské školy.
Z částky 237.000,- Kč bylo  85.000,-- Kč použito  na nákup interaktivního snímače v ceně 12.630,-- Kč, renovace školní tabule v ceně 11.370,-- Kč, keramická interaktivní tabule s příslušenstvím v hodnotě 60.806,-- Kč. Celkem 84 806 Kč.
Na renovaci PC učebny bylo uvolněno 152.000,- Kč. Stávající učebna IT prošla během prázdnin obnovou již zastaralé techniky z doby projektu INDOŠ. Za spolupráce obecního úřadu se tak podařilo zdárně vybavit učebnu novým serverem, záložním zdrojem a 8 žákovskými stanicemi, vše na nejnovějších platformách. Žáci tak budou moci nadále plně využívat IT učebnu již s aktuálními verzemi žákovských programů. S původní výbavou byla práce již zdlouhavá  a některé programy již  nešlo ani řádně provozovat.
Fakturu ve výši 151.900,- Kč uhradila obec, proto byly získané stanice i server převedeny do výpůjčky.
V PC učebně se vyučuje předmět informatika a informační technologie – všechny třídy od 4.ročníku. Dále je učebna využívána v dalších předmětech- výukové programy, v odpoledních hodinách je k dispozici učebna pro zájemce pod dohledem učitele, učebnu využívá školní družina, kroužek angličtiny, školní matrika, projekty žáků i učitelů, Scio testy a další povinné testování žáků...
Učebny s interaktivními tabulemi jsou velmi často využívány v předmětech český jazyk, anglický jazyk, dějepis, hudební výchova, výtvarná výchova, matematika,přírodopis, chemie, fyzika, člověk a jeho svět, člověk a svět práce nebo výchova ke zdraví.
Škola se dále podílela na dvou dotačních projektech z evropských fondů. V těchto projektech bylo striktně nařízeno, na co budou finanční prostředky čerpány. V každém projektu bylo součástí týmů několik škol. Projekt Moje první firma zastřešovala ZŠ Dvorská Blansko a projekt Digitálně a interaktivně řídila Art Econ Střední škola s.r.o. Prostějov.
Z projektu Digitálně a interaktivně bylo z přímých nákladů pořízeno 10 ks notebooků v celkové hodnotě 116 160,-- Kč. Za pozdní dodání notebooků jsme vystavili fakturu na pokutu ve výši 10.338,24 Kč, takže notebooky stály 105.825,76 Kč.
Mzdy a odvody SP, ZP a zákonného pojištění v letošním roce byly ve výši 49.018,-- Kč. Dále byly náklady na výukové programy ve výši 13.210,-- Kč. Nakoupili jsme kancel. potřeby a uhradili  bankovní poplatky. Celkové náklady z projektu včetně 10 ks notebooků byly ve výši 183 452,-- Kč.
Z projektu Moje první firma byly pořízeny 2 notebooky, 2 tablety, 2 dokovací stanice, dataprojektor, promítací plátno, držák na dataprojektor, laserové ukazovátko, stojan s papírovými listy na psaní, fotoaparát, skartovačka, multifunkční tiskárna. Do majetku školy budou pořízené věci zapsány po ukončení projektu.
Z projektu byly  mzdy, sociální a zdravotní pojištění v celkové výši 164.618,-- Kč.
Oba projekty jsou ukončeny a dotace byly vyčerpány v plné výši.
V současné době se škola podílí na novém projektu - výzva č. 56
Na projekt škola obdržela částku ve výši 428.973,-- Kč . Na studijní pobyt žáků v Anglii a studijní pobyt učitelky angličtiny také v Anglii a cestovné bylo vyčerpáno 18.686,-- Kč. Na knihy a učební pomůcky částka 81.342,-- Kč, na mzdy  SP a ZP částka 159.945,-- Kč. Projekt byl ukončen 31.12.2015.

Zpátky k penězům z obce. Rozsáhlá akce, která byla hrazena obcí pro MŠ, byla rekonstrukce zahrady MŠ v částce 416 377,-  Kč, což byla faktura firmy  Alestra Kuřim. Byly pořízeny hrací prvky dvojhoupačka hnízdo včetně sedáku, altánek,domek na hračky, úprava pískoviště,pružinová houpadla 5 ks, roztáčecí kolotoč včetně zemních prací a dopadových ploch.
Aby mohla být zahrada zprovozněná, obec zadotovala  ještě práce spojené s dokončením v celkové částce 74 000,- ( kačírek, zemní práce,zasetí trávy..). Z přidělených finančních prostředků zůstalo nevyužito 26.000,- Kč.
Z prostředků školy byly zakoupeny 2 kryty na pískoviště v areálu zahrady u mateřské školy ve výši 9.946,-- Kč.
Do 1.9. 2015 byla zajištěna revizní zpráva hracích prvků školní zahrady  a  navržen a schválen provozní řád zahrady.
Během roku vyvstal ještě jeden zásadní problém, který vyžadoval vyšší finanční pokrytí. Týkal se repasování hořáků v kotelně. Vzhledem k tomu, že bez tohoto zásahu bychom  nedostali "kladnou" revizi na kotelnu, bylo nám obcí přislíbeno zafinancování těchto prací nad rámec schváleného rozpočtu  ve výši 155.000,- Kč. Cenová nabídka byla v hodnotě 152 000 Kč. Repasování hořáků je ukončeno a náklady jsou v celkové výši 151.468,-- Kč.

Dále se rada obce zabývala hospodařením jednotlivých „oddělení“ a to  ZŠ , MŠ, Školní jídelna, hospodářská činnost a hospodařením ZŠ a MŠ Lipovec, okres Blansko, příspěvkové organizace za rok 2015 jako celku. Tolik k hospodaření „školy“ za rok 2015.

Usnesení 163/31/RO
Rada obce projednala výsledky hospodaření ZŠ za rok 2015 a doporučuje následující usnesení pro ZO dne 16.5.2016: Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Výsledky hospodaření ZŠ a MŠ Lipovec, okres Blansko, příspěvkové organizace za rok 2015 a z pozice zřizovatele rozhodlo o hospodářském výsledku organizace za rok 2015 takto: zisk ve výši 58.223,25 Kč bude převeden do rezervního fondu organizace. Rezervní fond k 18.4.2016 činí 356.668,18 Kč.
H: 5-0-0

Pozn. Starosta k rezervnímu fondu uvedl, že by bylo vhodné tento rezervní fond buď v letošním nebo v příštím roce použít na potřebné dovybavení školních učeben a poprosil Mgr. Hallu, aby se nad touto problematikou zamyslel a předložil nějaký návrh.

Účetní závěrka ZŠ a MŠ Lipovec k 31.12.2015
Starosta obce konstatoval, že „Účetní závěrka ZŠ a MŠ Lipovec k 31.12.2015“ byla vyvěšena na fyzické úřední desce Obecního úřadu Lipovec a to 12.4.2016 a tento den  též na  elektronické úřední desce Obecního úřadu Lipovec. Dále starosta konstatoval, že všichni členové rady obdrželi písemné materiály k „Účetní závěrce…“.

Usnesení   164/31/RO
Rada obce projednala výsledky hospodaření ZŠ za rok 2015 a doporučuje následující usnesení pro ZO dne 16.5.2016: Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Účetní závěrku ZŠ a MŠ Lipovec, příspěvkové organizace za rok 2015 dle předložených materiálů  - Rozvaha – bilance k 31.12.2015, Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2015 a Příloha účetní závěrky – dle § 18 a § 19 zákona o účetnictví 2015
H: 5-0-0

Z jednání RO 18.4.2016

Diskuse

Jméno
Kontrola
+ 4 = 10
Text komentáře (Není povoleno použití HTML tagů ani žádný druh reklamy)

Výpis komentářů

Datum a čas: 21.04.2016 07:03
Napsal: Obec Lipovec
Kategorie: Ostatní

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 26.11

1. Sdělujeme občanům, že tento týden od pátku odpoledne do soboty do večera nebude průjezdná komunikace vedoucí od Černé skály po Sloukovi. 2. Zveme občany na mimořádné 28.zasedání Zastupitelstva...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Kalendář akcí
<< listopad 2021 >>
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Akce v okolí

Oddíl postranní lišty

Pro slabozraké

Patička stránky