Obec Lipovec

Obsah stránky

Děti, škola, peníze

Komentář k finančnímu hospodaření Základní školy a Mateřské školy Lipovec, okres Blansko, příspěvková organizace

Zřizovatelem školy je Obec Lipovec. Zastupitelstvo obce schválilo ve svém rozpočtu na rok 2015 neinvestiční dotaci ve výši 1.550.000,- Kč a v této výši byla dotace poskytnuta.
 
Z dotace byly hrazeny provozní výdaje školy, zejména výdaje na energie, dále na nákup materiálu, opravy a údržbu a ostatní drobné výdaje. Náklady na provoz (hrazené z dotace) činily  1.505.415,96 Kč. Z dotace od zřizovatele byl zůstatek k 31.12.2015 kladný, zisk činil +44.585,04 Kč (bez hospodářské činnosti a vlastních příjmů).Největší položkou v nákladech tvoří energie (voda, elektrika, plyn) a to 752.514,17 Kč (pro srovnání v roce 2014 jsme za energie dali 699.809,00 Kč  a v roce 2013 nás energie stály 976.055,54 Kč).

Mimo dotace od obce škola vybírá na základě svých směrnic finanční prostředky jednak na úhradu vzdělávání v mateřské škole – 200,- Kč/dítě/měsíc, což činilo za rok 2015 částku 71.450,- Kč, a dále finanční příspěvek  na provoz školní družiny a to ve výši 50,- Kč/měsíc/dítě pro pravidelně chodící žáky a 30,- Kč/měsíc/dítě na nepravidelně chodící žáky, což činilo za rok 2015 částku 25.855,- Kč. Další finanční prostředky a to ve výši 43.008,- Kč byly zapojeny do hospodaření školy jako příspěvek - výnos z plesu. 77.270,- Kč se vybralo za pronájem tělocvičny. Takže nad rámec finančních příspěvků od obce hospodařila ZŠ a MŠ Lipovec navíc s finančními prostředky ve výši 217.583,- Kč. Tyto finanční prostředky se použily na hračky do družiny ,  dále na výtvarné potřeby a hračky do MŠ , dále na odměny pro žáky, kteří se zúčastnili různých soutěží  a prostředky za pronájem tělocvičny byly použity na nákup sportovního nářadí, čistících prostředků a revize nářadí.

Samostatnou položkou jsou příjmy resp. příspěvky dětí na autobus (na školní akce) ve výši 70.863,10 Kč – vynaloženo bylo 70.815,- Kč a příjmy ze stravného žáků a zaměstnanců školy ve výši 843.561,85 Kč -  a čerpáno z těchto příjmů  bylo 843.462,12 Kč na potraviny.
Úroky činily 2.509,24 Kč.

Vlastní příjmy tedy činili 1.134.516,2 Kč a náklady resp. použití finančních prostředků na provoz z těchto příjmů byly ve výši 1.131.225,92 Kč – takže výsledkem je zisk z vlastních příjmů 3.292,27 Kč.

Celkový zisk  (z příspěvku od obce a vlastních příjmů) je tedy 47.876.31 Kč.
Z hospodářské činnosti (vaření obědů pro cizí) byl za rok 2015 zisk 10.152,94 Kč, a nedočerpání dotace na interaktivní tabule + 194,- Kč. Takže celkový hospodářský výsledek byl  +58.223,25 Kč.

Celkové náklady školy jsou zaúčtovány ve výši 13.195.793,88Kč (jedná se o součet nákladů hrazených z dotace od obce, nákladů hrazených z prostředků JMKÚ na mzdové prostředky zaměstnanců školy a nákladů hrazených z dotací EU), celkové výnosy v částce 13.243.864,19Kč.  Z toho plyne, že výsledek hospodaření  za běžné účetní období skončil ziskem 48.070,31 Kč  + 10.152,94 Kč ( z  hospodářské činnosti) tj. těch již jednou citovaných + 58.223,25 Kč. 

ZO schválilo na rok 2015 nad rámec schváleného rozpočtu částku 909.000,-- Kč – viz rozpočtová opatření č.1,4 a 5. Z toho bylo 237.000,- Kč  na renovaci PC učebny, pořízení interaktivních tabulí a s tím spojených nákladů na instalaci a dovybavení, přičemž musí být tato částka použita výhradně k těmto účelům s řádnou argumentací. Další položkou je částka ve výši 155.000,- , která byla použita na výměnu „hořáků“ v plynové kotelně základní školy. 517.000,- Kč bylo směrováno na dětské hřiště u mateřské školy.
Z částky 237.000,- Kč bylo  85.000,-- Kč použito  na nákup interaktivního snímače v ceně 12.630,-- Kč, renovace školní tabule v ceně 11.370,-- Kč, keramická interaktivní tabule s příslušenstvím v hodnotě 60.806,-- Kč. Celkem 84 806 Kč.
Na renovaci PC učebny bylo uvolněno 152.000,- Kč. Stávající učebna IT prošla během prázdnin obnovou již zastaralé techniky z doby projektu INDOŠ. Za spolupráce obecního úřadu se tak podařilo zdárně vybavit učebnu novým serverem, záložním zdrojem a 8 žákovskými stanicemi, vše na nejnovějších platformách. Žáci tak budou moci nadále plně využívat IT učebnu již s aktuálními verzemi žákovských programů. S původní výbavou byla práce již zdlouhavá  a některé programy již  nešlo ani řádně provozovat.
Fakturu ve výši 151.900,- Kč uhradila obec, proto byly získané stanice i server převedeny do výpůjčky.
V PC učebně se vyučuje předmět informatika a informační technologie – všechny třídy od 4.ročníku. Dále je učebna využívána v dalších předmětech- výukové programy, v odpoledních hodinách je k dispozici učebna pro zájemce pod dohledem učitele, učebnu využívá školní družina, kroužek angličtiny, školní matrika, projekty žáků i učitelů, Scio testy a další povinné testování žáků...
Učebny s interaktivními tabulemi jsou velmi často využívány v předmětech český jazyk, anglický jazyk, dějepis, hudební výchova, výtvarná výchova, matematika,přírodopis, chemie, fyzika, člověk a jeho svět, člověk a svět práce nebo výchova ke zdraví.
Škola se dále podílela na dvou dotačních projektech z evropských fondů. V těchto projektech bylo striktně nařízeno, na co budou finanční prostředky čerpány. V každém projektu bylo součástí týmů několik škol. Projekt Moje první firma zastřešovala ZŠ Dvorská Blansko a projekt Digitálně a interaktivně řídila Art Econ Střední škola s.r.o. Prostějov.
Z projektu Digitálně a interaktivně bylo z přímých nákladů pořízeno 10 ks notebooků v celkové hodnotě 116 160,-- Kč. Za pozdní dodání notebooků jsme vystavili fakturu na pokutu ve výši 10.338,24 Kč, takže notebooky stály 105.825,76 Kč.
Mzdy a odvody SP, ZP a zákonného pojištění v letošním roce byly ve výši 49.018,-- Kč. Dále byly náklady na výukové programy ve výši 13.210,-- Kč. Nakoupili jsme kancel. potřeby a uhradili  bankovní poplatky. Celkové náklady z projektu včetně 10 ks notebooků byly ve výši 183 452,-- Kč.
Z projektu Moje první firma byly pořízeny 2 notebooky, 2 tablety, 2 dokovací stanice, dataprojektor, promítací plátno, držák na dataprojektor, laserové ukazovátko, stojan s papírovými listy na psaní, fotoaparát, skartovačka, multifunkční tiskárna. Do majetku školy budou pořízené věci zapsány po ukončení projektu.
Z projektu byly  mzdy, sociální a zdravotní pojištění v celkové výši 164.618,-- Kč.
Oba projekty jsou ukončeny a dotace byly vyčerpány v plné výši.
V současné době se škola podílí na novém projektu - výzva č. 56
Na projekt škola obdržela částku ve výši 428.973,-- Kč . Na studijní pobyt žáků v Anglii a studijní pobyt učitelky angličtiny také v Anglii a cestovné bylo vyčerpáno 18.686,-- Kč. Na knihy a učební pomůcky částka 81.342,-- Kč, na mzdy  SP a ZP částka 159.945,-- Kč. Projekt byl ukončen 31.12.2015.

Zpátky k penězům z obce. Rozsáhlá akce, která byla hrazena obcí pro MŠ, byla rekonstrukce zahrady MŠ v částce 416 377,-  Kč, což byla faktura firmy  Alestra Kuřim. Byly pořízeny hrací prvky dvojhoupačka hnízdo včetně sedáku, altánek,domek na hračky, úprava pískoviště,pružinová houpadla 5 ks, roztáčecí kolotoč včetně zemních prací a dopadových ploch.
Aby mohla být zahrada zprovozněná, obec zadotovala  ještě práce spojené s dokončením v celkové částce 74 000,- ( kačírek, zemní práce,zasetí trávy..). Z přidělených finančních prostředků zůstalo nevyužito 26.000,- Kč.
Z prostředků školy byly zakoupeny 2 kryty na pískoviště v areálu zahrady u mateřské školy ve výši 9.946,-- Kč.
Do 1.9. 2015 byla zajištěna revizní zpráva hracích prvků školní zahrady  a  navržen a schválen provozní řád zahrady.
Během roku vyvstal ještě jeden zásadní problém, který vyžadoval vyšší finanční pokrytí. Týkal se repasování hořáků v kotelně. Vzhledem k tomu, že bez tohoto zásahu bychom  nedostali "kladnou" revizi na kotelnu, bylo nám obcí přislíbeno zafinancování těchto prací nad rámec schváleného rozpočtu  ve výši 155.000,- Kč. Cenová nabídka byla v hodnotě 152 000 Kč. Repasování hořáků je ukončeno a náklady jsou v celkové výši 151.468,-- Kč.

Dále se rada obce zabývala hospodařením jednotlivých „oddělení“ a to  ZŠ , MŠ, Školní jídelna, hospodářská činnost a hospodařením ZŠ a MŠ Lipovec, okres Blansko, příspěvkové organizace za rok 2015 jako celku. Tolik k hospodaření „školy“ za rok 2015.

Usnesení 163/31/RO
Rada obce projednala výsledky hospodaření ZŠ za rok 2015 a doporučuje následující usnesení pro ZO dne 16.5.2016: Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Výsledky hospodaření ZŠ a MŠ Lipovec, okres Blansko, příspěvkové organizace za rok 2015 a z pozice zřizovatele rozhodlo o hospodářském výsledku organizace za rok 2015 takto: zisk ve výši 58.223,25 Kč bude převeden do rezervního fondu organizace. Rezervní fond k 18.4.2016 činí 356.668,18 Kč.
H: 5-0-0

Pozn. Starosta k rezervnímu fondu uvedl, že by bylo vhodné tento rezervní fond buď v letošním nebo v příštím roce použít na potřebné dovybavení školních učeben a poprosil Mgr. Hallu, aby se nad touto problematikou zamyslel a předložil nějaký návrh.

Účetní závěrka ZŠ a MŠ Lipovec k 31.12.2015
Starosta obce konstatoval, že „Účetní závěrka ZŠ a MŠ Lipovec k 31.12.2015“ byla vyvěšena na fyzické úřední desce Obecního úřadu Lipovec a to 12.4.2016 a tento den  též na  elektronické úřední desce Obecního úřadu Lipovec. Dále starosta konstatoval, že všichni členové rady obdrželi písemné materiály k „Účetní závěrce…“.

Usnesení   164/31/RO
Rada obce projednala výsledky hospodaření ZŠ za rok 2015 a doporučuje následující usnesení pro ZO dne 16.5.2016: Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje Účetní závěrku ZŠ a MŠ Lipovec, příspěvkové organizace za rok 2015 dle předložených materiálů  - Rozvaha – bilance k 31.12.2015, Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2015 a Příloha účetní závěrky – dle § 18 a § 19 zákona o účetnictví 2015
H: 5-0-0

Z jednání RO 18.4.2016

Diskuse

Jméno
Kontrola
+ 5 = 10
Text komentáře (Není povoleno použití HTML tagů ani žádný druh reklamy)

Výpis komentářů

Datum a čas: 21.04.2016 07:03
Napsal: Obec Lipovec
Kategorie: Ostatní

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 04.03

1. Drůbežárna Prace bude ve čtvrtek 7. 3. v 10:45 hod. prodávat: mladé kuřice a kohouty, roční slepice, krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky a dále pak vykupovat králičí kožky - cena ...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Kalendář akcí
<< březen 2024 >>
PoÚtStČtSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Patička stránky