Obec Lipovec

Obsah stránky

Dědictví otců II

 

Stručný přehled událostí ve věci "pozemky pod vodojemem 250 m3"  (nad areálem bývalého kravína):

Usnesení 106/14/RO z 26.6.2015 :
Ing. Slavíčková – e-mailový přípis ve věci zajištění přístupů na pozemky pod vodojemem v Lipovci:
„Dobrý den,
po konzultaci s naší vedoucí ing. Petrou Reisiglovou vám sděluji, že není možné zajistit přístup na nově vzniklé pozemky z dnes již neexistující komunikace. Ve skutečnosti v tomto místě (podle ortofota) nevede a naopak je zde zaplocený areál vodojemu, není proto možné se tímto způsobem napojit. Cesta není vedená ani v katastru nemovitostí, ani na ni nikdy nebylo vydáno územní rozhodnutí, stavební povolení, atd. Jakási polní cesta vede okolo areálu vodojemu, bohužel ani tato cesta není vedená v katastru nemovitostí jako komunikace. Věc jsem řešila rovněž s kolegyní z územního plánování ing. arch. Zitou Řehůřkovou. V územním plánu tato původní cesta zakreslena je, i na historickém leteckém snímku z 50. let zde tato cesta ještě vedla (nebyl tu tehdy ještě ani žádný areál ZD).  Nebyl by proto problém oplocení odstranit (toto nevyžaduje ze strany stavebního úřadu nic) a požádat o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na obnovu cesty v původní trase. „

V podstatě lze říci, že RO nevidí jinou možnost, než celou anabázi absolvovat, tj. zadat vypracování projektové dokumentace obnovy polní cesty apod. Starosta zjistí možnosti a zpracuje návrh pro příští zasedání ZO.
H: 4-0-0

14.9.2015 – starosta informoval radní o jednání na Katastrálním úřadě v Blansku s JUDr. Hofmanovou. Tato navrhla vyhotovení nového geometrického plánu, kterým by vznikla parcela katastru nemovitostí (ne PK), na tuto parcelu by byla zřízena služebnost pro přístup k pozemkům ing. Tomáše Zouhara (pod vodojemem). Poté by došlo k realizaci kupní smlouvy mezi obcí a ing.Tomášem Zouharem. Toto bylo zkonzultováno i na Městském úřadě v Blansku s ing. Slavíčkovou a ing. Reisiglovou. Bylo požádáno o prodloužení územního řízení (do 31.12.2015).
Byl objednán nový geometrický plán.

9.10.2015 se upřesnil rozsah parcely – PK 1137 -  vzhledem k náročnosti – vytyčení, svolání sousedů –vlastníků, uznání hranic apd…. Bylo dohodnuto, že „nová“ parcela bude vytyčena po hranici oplocení bývalého areálu „kravína“ – východní strana.

26.10.2015 – starosta informoval radní o jednání s ing. Plchem, který vytyčil skutečné hranice PK 1137 s tím, že tato parcela v podstatě celá leží mimo současnou  „vyježděnou“ cestu. Dalším krokem bude svolání jednání s vlastníky sousedních pozemků s vystavením protokolu o uznání hranic. Pak zůstane otázkou, jak se k tomu postaví stavební úřad (obnova cesty?). Pokud vydá územní rozhodnutí, je předpoklad, že se celá akce dokončí v reálném čase. Pokud ne, povede trasa vodovodu hřbitovem (zelení mezi hroby a budovou kostela – rozhodne se 23.11.2015).
9.11.2015 - starosta informoval radní o jednání s ing. Plchem ve věci „nového“ geometrického plánu (pozemky pod vodojemem a převedení PK 1137 do evidence parcel  KN a jednání s ing. Slavíčkovou – stálé nejasnosti – orná x komunikace – obnovení komunikace, stavební povolení, vyjmutí ze ZPF,  přístup na pozemky…).

28.12.2015 – starosta informoval, že po dlouhých „peripetiích“ bylo 16.12.2015 zahájeno územní řízení – po jeho vydání a nabytí právní moci je možné realizovat příslušnou kupní smlouvu…

15.2.2016 –  14.1.2016 bylo pod č.j. SÚ ÚR 11/2016-1864/2016/Sl vydáno Stavebním úřadem Města Blanska územní rozhodnutí v této věci, bohužel jako všechno v této věci se komplikuje (přebrání UR vlastníky). Dnes jsme byli informováni, že je předpoklad, že vydané územní rozhodnutí nabude právní moci ve středu 17. 2. 2016. Na základě této skutečnosti je vypracován „návrh“ Smlouvy o zřízení služebnosti (bude zaslán k „prozkoumání“ JUDr. Kolmačkovi) a po podpisu je možné přikročit k majetkoprávnímu vypořádání pozemků pod vodojemem 250m3 (nad areálem bývalého „kravína“). 

Nutno ještě dodat, že se bude muset revokovat Usnesení č. 10/5/ZO , jehož znění bylo:
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje odkup pozemku pod vodojemem dle nového GP č. zak. 699-7/2015 ze dne 2.3.2015 od ing. Tomáše Zouhara, Lipovec 309, a to části pozemku p.č. PK 332 o výměrách 14 m2 (nově st.p.č. 321), 386 m2 (nově 327/2) a 617 m2 ( nově p.č. 336/9) za cenu 100,- Kč /m2 -  tj. celkem 1017 m2 za cenu 101 700,- Kč.)
Výsledek hlasování:   Pro 11 Proti 0  Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Starosta podotknul, že je to již druhá revokace usnesení v tomto „problému“ První revokace byla prostřednictvím Usnesení č. 9/5/ZO Zastupitelstvo obce Lipovec revokuje usnesení č. 26/30/ZO ze dne 16.12.2013
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje odkup pozemků -pod vodojemem- dle geometrického plánu č. 010923-093 ze dne 20.2.1991 od ing. Tomáše Zouhara, Lipovec 309, a to části pozemku p. č. PK 332 o výměrách 14 m2 (nově do st.p.č. 321), 386 m2 (nově 327/2) a 412 m2 ( do p. č. 336/9) za cenu 100,- Kč /m2 -  812 m2 za cenu 81.200,- Kč.)
Nové usnesení ZO zřejmě bude:
Zastupitelstvo obce Lipovec schvaluje odkup pozemků -pod vodojemem- dle geometrického plánu č. 720-180/2015 ze dne 24.11.2015 od ing. Tomáše Zouhara, Lipovec 309, a to části pozemku p. č. PK 332 o výměrách 14 m2 (nově do st. p. č. 321), 386 m2 (nově 327/2) a 508 m2 ( do p. č. 336/9) za cenu …… Kč /m2 -  908 m2 za cenu ………….. Kč.)

Starosta radním připomněl současnou problematiku stanovení prodejní ceny za pozemky pro sportovní halu v Boskovicích – opoziční zastupitelé nesouhlasili a anonym podal na policii ČR trestní oznámení na zastupitele města  – situace – po zdůvodnění řady právníků či advokátů nebo výkladu pracovníků MV ČR -  se vyvíjí takto : cena pozemku by měla vycházet vždy ze soudního odhadu a při stanovení jiné ceny musí být řádně zdůvodněná odchylka od této ceny….. Starosta ještě podotkl, že v souvislosti s výkupem zemědělské půdy pod dopravní infrastrukturu byla cena 8-35,- Kč/m2 s tím, že tuto cenu je možno navýšit až na rozmezí 120 – 525,- Kč/m2.

22.2.2016 – starosta uvedl, že si v pátek na stavebním úřadě vyzvedl územní rozhodnutí č.j. SÚ ÚR 11/2016-1864/2016/Sl vydané  Stavebním úřadem Města Blanska  - včetně doložky nabytí právní moci.
JUDr. Kolmačka při kontrole „smlouvy o zřízení služebnosti“ narazil na problém související s par. č. 336/22 k.ú. Lipovec u Blanska.
Celou problematiku znovu projedná starosta s geometrem – ing. Plchem.

7.3.2016 – Starosta konstatoval, že je vypracována „Kupní smlouva na nemovitou věc spojená s prohlášením vlastníka o zřízení služebnosti cesty“ (vypracovaná JUDr. Kolmačkou). V současné době se čeká na stanovisko MěÚ Blansko, odboru životního prostředí ing. Batelkové k potvrzení existence stavby vodojemu na pozemku p.č.st.321 (dle nového GP). Jakmile obdržíme tento dokument, bude celá záležitost znovu konzultována na Katastrálním úřadě v Blansku s cílem zapsat nový stav do katastru nemovitosti. Starosta dále uvedl, že předpokládá, že se materiály podaří „sehnat“ do jednání ZO 21.3.2016 tak, aby zastupitelstvo mohlo revokovat své „původní“ usnesení a přijmout nové usnesení – odkup pozemku za 100,- Kč/m2 dle nového GP.
Všichni radní souhlasili s daným postupem i výší ceny.

19.3.2016 JUDr. Kolmačka celou záležitost znovu (před jednáním ZO) konzultoval vlastní kupní smlouvu s věcným břemenem – přístupu na pozemky s JUDr. Hofmanovou především z hlediska zápisu do katastru nemovitostí. Po všech objasněních a upřesněních se došlo k závěru, že stavba vodojemu (i přilehlých vodovodních řadů) je v majetku Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí okresu Blansku, takže odkup pozemků bude (resp. musí řešit – s ohledem na zápis do katastru nemovitostí) realizován prostřednictvím Svazku…

21.3.2016 – starosta informoval členy ZO o současné situaci…..

23.3.2016 se na radnici v Lipovci uskutečnilo jednání ohledně majetkoprávního vypořádání pozemku pod vodojemem – za Svazek se zúčastnil Ing. Sláma. Veškeré dostupné materiály- dotýkající se odkupu pozemku pod vodojemem -  mu byly předány s tím, že celou „anabázi“ kolem této „událostí“ dokončí Svazek.
Dále při tomto jednání byla otevřena otázka majetku resp. je celá řada akcí „vodárenského“ charakteru, který je v inventarizačních soupisech obce a k dnešnímu dni nebyla předána Svazku – i když ji běžně Vodárenská akciová společnost Boskovice „užívá“ a vodu fakturuje?? (Vodovod Lipovec – Marianín včetně rozvodů a přípojek v osadě, Vodovod Rozstání - Marianín včetně vodoměrné šachty, kde je napojení na Skupinový vodovod obcí Drahanské vrchoviny…dále vodovodní řady v nové lokalitě „Údolíčko II – I. a II. etapa včetně „hydroforky“ nad MŠ.

4.4.2016 jsme byli informováni, že byla vypracována „nová kupní smlouva“ mezi Ing: Zouharem a Svazkem (byla respektována v podstatě dohodnutá cena 100,- Kč /m2) a zřízení věcných břemen , služebností – přístup na „okolní pozemky“. Vše jsme zaslali dnes (4.4.2016) znovu JUDr. Hofmanové „ke kontrole – z hlediska proveditelnosti zápisu….Ing. Sláma nás informoval, že tato kupní smlouva byla zaslána všem členům předsednictva „Svazku“ a měla by být v tomto týdnu projednána a dle jeho názoru i odsouhlasena. Dále jsme byli jsme požádáni Ing. Slámou abychom „pomohli“ zajistit podpisy Ing. Zouhara a Ing. Molnára….(po odsouhlasení JUDr. Hofmanové – podepsání na radnici v Lipovci…..).

13.4.2016 – Ing. Sláma za „Svazek“, Ing. Zouhar – majitel a Kopřiva za Obec (služebnost) "podepsali"  na radnici v Lipovci kupní smlouvu a vklad na katastr…..

 18.4.2016 Starosta doporučil tento bod převést v dalším zápise do splněných úkolů. Tímto bylo zakončeno několikaleté úsilí o majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků pod vodojemem 250 m3 . Starosta ve stručnosti uvedl, že se jedná v podstatě o majetkoprávní vypořádání započaté v roce  1991 ( stavba ovšem postavena JZD Lipovec někdy kolem roku 1970 )  v té době byl souhlas ing. Zouhara, nesouhlas Františka Jedličky – celá záležitost se začala znovu řešit v roce 2000/2001, potom 2011 a lze říci, že se celá záležitost  dořešila až 13.4.2016.

Diskuse

Jméno
Kontrola
+ 4 = 10
Text komentáře (Není povoleno použití HTML tagů ani žádný druh reklamy)

Výpis komentářů

Datum a čas: 19.04.2016 09:43
Napsal: Obec Lipovec
Kategorie: Ostatní

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 17.04

1. Tento týden v pátek 19.4.2024 od 15:00 do 19:00 hodin a v sobotu 20.4.2024 od 8:00 do 15:00 hodin bude v areálu pod obci (u obloukové haly) probíhat sběr velkoobjemového odpadu. Ukládat zde odp...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Kalendář akcí
<< duben 2024 >>
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Patička stránky