Obec Lipovec

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Náhodná fotka
Obec Lipovec a okolí

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Odkazy
Portál krizového řízení

Oddíl postranní lišty

Translate / přeložit

Obsah stránky

Byty, obecní byty

Vyhodnocení bytového hospodářství obce za rok 2015 – náklady na údržbu a opravy, nájemné, případné vytvoření fondu oprav.

Obecní byty
Obec má celkem 39 obecních bytů, že tyto byty byly postaveny se spoluúčastí občanů ve výši téměř 5 460 000,- Kč.  Roční nájemné prezentuje částku  1 120 000,- Kč, což je v podstatě příjem obce.
Bytový fond:
Obec má ve vlastnictví 39 bytů :
Radnice 5 bj.- kolaudace 2011              stavební náklady bytu nevyčísleny, dotace 0
5 bj. čp.95 – kolaudace 2002                4,694 / 1,280 / 3,214 cena/dotace/podíl obce
8 bj. čp.282- kolaudace 2005                8,487 / 3,850 / 4,637
ZŠ – 4 bj.   - kolaudace 2012                3,180 / 1,110 / 2,070
MŠ – 2 bj. kolaudace 2001                    1,445 / 0,640 / 0,805 
Čp.338 – 12 bj. kolaudace 2008          12,399 / 4,700 / 7,699
Sokolovna- byt kolaudace 2003             stavební náklady bytu nevyčísleny, dotace 0
Marianín čp.8 – 2 bj. kolaudace 2007    2,201 / 0,900 / 1,301
 
Všechny byty jsou „obsazeny“. Jsou relativně „nové“, většinou zateplené a s plastovými otvorovými prvky. V bytech máme nájemné 29,83 Kč/m2 – tedy zhruba polovinu – i tady jsou vyjímky: u čp.95 – 24,87 Kč/m2 se zdůvodněním původní neodizolované zdivo tl.80cm, a u čp. 194 – sokolovna  též 24,87 Kč/m2  se zdůvodněním občas nadměrný hluk).
Přehled sdružených finančních prostředků a jejich čerpání na obecní byty :

BUDOVA MŠ – 2 b.j. – 1,445 mil. Kč
Sdružené prostředky celkem    469 765,- Kč
K 31.12.2015 platí oba byty plné nájemné, sdružené prostředky jsou vyčerpány resp. umořeny.
Bez problémů – resp. jsou opakující se připomínky k úklidu společných prostor.

BUDOVA  č.p.95 – 5 b.j. – 4,694 mil. kč
Sdružené prostředky celkem     1 779 658,- Kč
K 31.12.2014 zůstává umořit   111.172,- (181.852,- Kč k 31.12.2014) ze sdružených finančních prostředků nájemníků.
Problém – oba balkony – zatékající voda, opadaná omítka, funkčnost ČOV (nejede kompresor resp. byl „zatopen“ odpadní vodou).
Závěr: Bude zakoupen a nainstalován nový kompresor na provzdušňování odpadní vody. Balkony resp. jejich zatékání a oprava – to  je složitější řešení – musí se zjistit příčina a každém případě balkony po opravě provézt formou dřevěného obkladu (viz. balkony na čp.200 či 282…).Otázka užívání sklepa.
 
BUDOVA  ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO č.p.  282 – 8 b.j. – 8,487mil. Kč
Sdružené prostředky celkem     1 023 020,- Kč
K 31.12.2015 zůstává umořit   48.293,- (k 31.12.2014 139.688,- Kč) ze sdružených finančních prostředků nájemníků.
Problém – zatékání vody v přízemí (ucpané lapače střešních splavenin), odvětrání sklepa – stoupající vlhkost v bytě resp. v rozích obvodových stěn v přízemí, stížnost na úklid ve společných prostorách, požadavek na vymalování společných prostor – pravá strana, požadavek na opravu vchodových dveří – možnost otvírání z bytů …
Závěr: lapače střešních splavenin vyčištěny, vykopány a zabetonovány šachty, bylo provedeno napojení odpadního potrubí od svodů do sběrače – 3 svody, nutno ještě usadit poklopy na šachty a „kosmetické“ úpravy. Dále bylo v lednu provedeno odvětrání sklepů, vymalováno vstupní schodiště, opraven „elektrický vrátný“ pro otvírání hlavních dveří z bytů – hodnota prací a materiálu cca 42 tis. Kč.

BUDOVA SOKOLOVNA č.p.194 – 1 b.j. - nevyčísleno
Sdružené prostředky celkem      331 775,- Kč – „umořeny“.
Problém : opět zatékání do bytu – tentokrát „štítová „ zeď“….
Závěr: Jakmile počasí dovolí – prohlídka pokrývačem.

BUDOVA č.p.338 – 12 b.j. – 12,399 mil. kč
Sdružené prostředky celkem     823 795,- Kč
K 31.12.2014 zůstává umořit  403.393,- Kč (k 31.12.2014 463.237,- Kč) ze sdružených finančních prostředků nájemníků.
Problém – funkčnost ČOV (nejede kompresor), „oprýskané“ balkony, cca v prosinci prasklé vodovodní potrubí těsně u hlavního vodoměru – „potopa“ v přízemí – vysoušeče…
Závěr: po „jarním“ odvozu odpadních vod „fekálem“ nutno zprovoznit ČOV.

BUDOVA č.p. 167  –  4 b.j. – 3,180 mil. Kč
Sdružené prostředky celkem     0,- Kč
Problém – byla provedena výměna plynového kotle – byt Pernicových – cca 60.000,- Kč. Ještě je kotel nevyhovující „spolehlivému provozu“ (viz Kubíček) v bytě ředitelky ZŠ.

BUDOVA č.p. 200  –  5 b.j. - nevyčísleno
Sdružené prostředky celkem     1 030 000,- Kč
K 31.12.2014 zůstává umořit  535.409,- Kč ( k 31.12.2014 748 145,- Kč) ze sdružených finančních prostředků nájemníků.
Problém: dlouhodobě se řeší výskyt plísní v bytě paní Furstové – po provedení odtahového ventilátoru v koupelně, vytažení potrubí od odsavače par nad sporákem v kuchyni mimo byt, odvětrání „spížky“ a vymalování celého bytu se situace zlepšila. Nutno dokončit resp. provést ještě zateplení bytu – okna…..Dlouhodobým problémem je „zatopený“ sklep – v únoru na odstranění závad pracoval Vojtěch Zouhar st. – prozatím „dobrý“, chybějící „kočárkárna“ či sklad a funkčnost ČOV (odešel kompresor..) - bude zakoupen a nainstalován nový kompresor na provzdušňování odpadní vody.

BUDOVA  č.p.8 Marianín  – 2 b.j. – 2,201 mil. Kč
Sdružené prostředky celkem     0,- Kč
Během roku se řešil problém nájemného resp. poměrně velké „dlužné“ částky (výpověď z bytu, splátkový kalendář apod.). K dnešnímu dni tj. k 7.3.2016 vše (dlužný nájem i částka za vodu) uhrazeno. Podobně - obnoveno napojení bytu na el. energii a plyn (odpojeno pro neplacení….).

Mezisoučet  - celkem na byty sdruženo  5 458 013,- Kč ,  „umořit“  k 31.12.2015 zůstává  1.098.267,- Kč (k 31.12.2014 to bylo 1.447.149 – Kč).
Měsíční předpis nájemného v obecních bytech  činí  93 162,- Kč, roční  1 117 944,- Kč. Po problémech s nájemným (v některých případech) bylo přistoupeno k „předplacenému dvouměsíčnímu nájemnému v bytech“ – k 31.12.2015 bylo předplaceno  nájemné ve výši 17.362,77 Kč . Nutno dodat , že ke všem 39 obecním bytům byly zpracovány dodatky nájemních smluv – předplacený dvouměsíční nájem a to do 30.4.2016 – všechny dodatky jsou podepsány.

Nutno dodat, že se ve všech bytech provádí 2x ročně revize plynových spotřebičů (nevyhovuje kotel v bytě ředitelky),  1 x ročně revize hasicích přístrojů a nástěnných hydrantů (vše vyhovuje), platná je ve všech bytech revize elektro a hromosvodů (vše vyhovuje). Revize komínů a cest plynových spalin byla provedena naposledy v roce 2013, v současné době máme potvrzenou objednávku na tyto práce od p. Kuběny (Cyril Kuběna – Kominictví, Jedovnice) na revizi komínů a pro rok 2016. Co se týká revize plynového potrubí – v pondělí 29.2.2016 byla p. Pavlíkem předána „Zpráva o revizi plynového zařízení“ - plynového potrubí na objektech čp.95, 200 a 282 (všechna revidovaná zařízení jsou schopna bezpečného provozu).
Při každé „požární kontrole“ se objevuje stejný problém a to „únikové cesty“ resp. to, že trasy únikových cest nejsou volné – problém je složitější u společných prostor, tedy kombinace bytů s občanskou vybaveností – levý vchod na zdravotním středisku, školní byty a byty na radnici – hlavní vchod , ale i úniková požární cesta z I.patra MŠ – která vede přes schodiště k bytům, samozřejmě i tyto problémy se průběžně řeší.
Druhým, často opakujícím se, problémem je zamykání vchodových dveří, což vede i k ústním stížnostem- radnice (hlavní vchod), zdravotní středisko (pravý vchod), Marianín – čp.8.
O problematice funkce ČOV jsem již hovořil. V roce 2012 byl firmou ASIO s.r.o. Brno proškolen pracovník STEMDu s.r.o. – bohužel dnes již v obecních bytech nebydlí a u podniku či radnice nepracuje – nutno řešit (i zohlednit v poplatku ve „službách“).
Co se týká nájemného a ostatních poplatků (vodné) po zkušenostech se daleko větší pozornost věnuje kontrole plnění nájemného ( v podstatě jsou k dnešnímu dni dva případy dlužníků – ani jeden už v obecním bytě nežije – jeden dlužník má podepsaný „splátkový kalendář“ – ale neplatí, po druhém dlužníkovy pátráme (údajně bydlí na hotelu…..).

Myslím si, že je rozumné „získané finance“ do bytového fondu vracet – třeba i do „nového“ bytového fondu. Jsem rád, že letos resp. v květnu bude dokončen „Bytový dům podporovaného bydlení 8 b.j. Lipovec“.

Závěr k bytové problematice starosta doporučuje:
3.1. vzhledem k výši nájemnému, ceně především kotlů (ale i služeb), doporučil starosta zvýšit nájemné a to od 1.1.2017 a na cenu 32,00 Kč/m2 (29,83 Kč/m2 bylo stanoveno od 1.6.2011 rozhodnutím RO  č.j.87/13  z 23.5.2011 – předtím nájemné 27,40 Kč /m2 ), což při cca 3.100m2 pronajímané bytové plochy znamená navýšení příjmu z nájemného za byty o 80.000 Kč/ročně  (jeden plynový kotel s montáží cca 60.000,- Kč ??)
3.2. stanovit výši nájemného v nových „bytech pro seniory“ ve stejných parametrech jako u ostatních nájemních smluv (tj. 32,00 Kč/m2)
3.3. všichni nájemníci, kterých se dotýkají „společné“ únikové cesty, budou písemně upozornění na povinnost „volných cest“ u požárních únikových prostor (jedná se o tři školní byty, dva byty na mateřské školce, ale i byty na radnici, dvanáctibytovce či byty na zdravotním středisku) – na radnici budou uloženy podepsané kopie.
3.4. všichni nájemníci budou osloveni ve věci úklidu společných prostor či zamykání  hlavních vchodových dveří – s doporučením řešit sami dohodou ( samozřejmě jde řešit uklizečkou či domovnicí – ale samozřejmě se její plat musí promítnout do „služeb“ . Myslím si, že je to nesmysl, ovšem….) .


Ze zprávy starosty obce  přednesené na radě obce 7. 3. 2016.

Diskuse

Jméno
Kontrola
+ 2 = 10
Text komentáře (Není povoleno použití HTML tagů ani žádný druh reklamy)

Výpis komentářů

Datum a čas: 08.03.2016 14:46
Napsal: Obec Lipovec
Kategorie: Ostatní

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 17.09

1. Český zahrádkářský svaz Lipovec sděluje, že moštování bude až do odvolání probíhat každý pátek od 16.00 do 18.00 hodin. 2. KOJÁL Krásensko, družstvo oznamuje občanům, kteří si objednali brambor...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Kalendář akcí
<< srpen 2021 >>
PoÚtStČtSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Oddíl postranní lišty

Akce v Lipovci

Oddíl postranní lišty

Akce v okolí

Oddíl postranní lišty

Pro slabozraké

Patička stránky