Obsah stránky

Byty, obecní byty

úterý, 08. březen 2016 | Ostatní
Vyhodnocení bytového hospodářství obce za rok 2015 – náklady na údržbu a opravy, nájemné, případné vytvoření fondu oprav. Obecní byty Obec má celkem 39 obecních bytů, že tyto byty byly postaveny se spoluúčastí občanů ve výši téměř 5 460 000,- Kč. Roční nájemné prezentuje částku 1 120 000,- Kč, což je v podstatě příjem obce. Bytový fond: Obec má ve vlastnictví 39 bytů : Radnice 5 bj.- kolaudace 2011 stavební náklady bytu nevyčísleny, dotace 0 5 bj. čp.95 – kolaudace 2002 4,694 / 1,280 / 3,214 cena/dotace/podíl obce 8 bj. čp.282- kolaudace 2005 8,487 / 3,850 / 4,637 ZŠ – 4 bj. - kolaudace 2012 3,180 / 1,110 / 2,070 MŠ – 2 bj. kolaudace 2001 1,445 / 0,640 / 0,805 Čp.338 – 12 bj. kolaudace 2008 12,399 / 4,700 / 7,699 Sokolovna- byt kolaudace 2003 stavební náklady bytu nevyčísleny, dotace 0 Marianín čp.8 – 2 bj. kolaudace 2007 2,201 / 0,900 / 1,301 Všechny byty jsou „obsazeny“. Jsou relativně „nové“, většinou zateplené a s plastovými otvorovými prvky. V bytech máme nájemné 29,83 Kč/m2 – tedy zhruba polovinu – i tady jsou vyjímky: u čp.95 – 24,87 Kč/m2 se zdůvodněním původní neodizolované zdivo tl.80cm, a u čp. 194 – sokolovna též 24,87 Kč/m2 se zdůvodněním občas nadměrný hluk). Přehled sdružených finančních prostředků a jejich čerpání na obecní byty : BUDOVA MŠ – 2 b.j. – 1,445 mil. Kč Sdružené prostředky celkem 469 765,- Kč K 31.12.2015 platí oba byty plné nájemné, sdružené prostředky jsou vyčerpány resp. umořeny. Bez problémů – resp. jsou opakující se připomínky k úklidu společných prostor. BUDOVA č.p.95 – 5 b.j. – 4,694 mil. kč Sdružené prostředky celkem 1 779 658,- Kč K 31.12.2014 zůstává umořit 111.172,- (181.852,- Kč k 31.12.2014) ze sdružených finančních prostředků nájemníků. Problém – oba balkony – zatékající voda, opadaná omítka, funkčnost ČOV (nejede kompresor resp. byl „zatopen“ odpadní vodou). Závěr: Bude zakoupen a nainstalován nový kompresor na provzdušňování odpadní vody. Balkony resp. jejich zatékání a oprava – to je složitější řešení – musí se zjistit příčina a každém případě balkony po opravě provézt formou dřevěného obkladu (viz. balkony na čp.200 či 282…).Otázka užívání sklepa. BUDOVA ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO č.p. 282 – 8 b.j. – 8,487mil. Kč Sdružené prostředky celkem 1 023 020,- Kč K 31.12.2015 zůstává umořit 48.293,- (k 31.12.2014 139.688,- Kč) ze sdružených finančních prostředků nájemníků. Problém – zatékání vody v přízemí (ucpané lapače střešních splavenin), odvětrání sklepa – stoupající vlhkost v bytě resp. v rozích obvodových stěn v přízemí, stížnost na úklid ve společných prostorách, požadavek na vymalování společných prostor – pravá strana, požadavek na opravu vchodových dveří – možnost otvírání z bytů … Závěr: lapače střešních splavenin vyčištěny, vykopány a zabetonovány šachty, bylo provedeno napojení odpadního potrubí od svodů do sběrače – 3 svody, nutno ještě usadit poklopy na šachty a „kosmetické“ úpravy. Dále bylo v lednu provedeno odvětrání sklepů, vymalováno vstupní schodiště, opraven „elektrický vrátný“ pro otvírání hlavních dveří z bytů – hodnota prací a materiálu cca 42 tis. Kč. BUDOVA SOKOLOVNA č.p.194 – 1 b.j. - nevyčísleno Sdružené prostředky celkem 331 775,- Kč – „umořeny“. Problém : opět zatékání do bytu – tentokrát „štítová „ zeď“…. Závěr: Jakmile počasí dovolí – prohlídka pokrývačem. BUDOVA č.p.338 – 12 b.j. – 12,399 mil. kč Sdružené prostředky celkem 823 795,- Kč K 31.12.2014 zůstává umořit 403.393,- Kč (k 31.12.2014 463.237,- Kč) ze sdružených finančních prostředků nájemníků. Problém – funkčnost ČOV (nejede kompresor), „oprýskané“ balkony, cca v prosinci prasklé vodovodní potrubí těsně u hlavního vodoměru – „potopa“ v přízemí – vysoušeče… Závěr: po „jarním“ odvozu odpadních vod „fekálem“ nutno zprovoznit ČOV. BUDOVA č.p. 167 – 4 b.j. – 3,180 mil. Kč Sdružené prostředky celkem 0,- Kč Problém – byla provedena výměna plynového kotle – byt Pernicových – cca 60.000,- Kč. Ještě je kotel nevyhovující „spolehlivému provozu“ (viz Kubíček) v bytě ředitelky ZŠ. BUDOVA č.p. 200 – 5 b.j. - nevyčísleno Sdružené prostředky celkem 1 030 000,- Kč K 31.12.2014 zůstává umořit 535.409,- Kč ( k 31.12.2014 748 145,- Kč) ze sdružených finančních prostředků nájemníků. Problém: dlouhodobě se řeší výskyt plísní v bytě paní Furstové – po provedení odtahového ventilátoru v koupelně, vytažení potrubí od odsavače par nad sporákem v kuchyni mimo byt, odvětrání „spížky“ a vymalování celého bytu se situace zlepšila. Nutno dokončit resp. provést ještě zateplení bytu – okna…..Dlouhodobým problémem je „zatopený“ sklep – v únoru na odstranění závad pracoval Vojtěch Zouhar st. – prozatím „dobrý“, chybějící „kočárkárna“ či sklad a funkčnost ČOV (odešel kompresor..) - bude zakoupen a nainstalován nový kompresor na provzdušňování odpadní vody. BUDOVA č.p.8 Marianín – 2 b.j. – 2,201 mil. Kč Sdružené prostředky celkem 0,- Kč Během roku se řešil problém nájemného resp. poměrně velké „dlužné“ částky (výpověď z bytu, splátkový kalendář apod.). K dnešnímu dni tj. k 7.3.2016 vše (dlužný nájem i částka za vodu) uhrazeno. Podobně - obnoveno napojení bytu na el. energii a plyn (odpojeno pro neplacení….). Mezisoučet - celkem na byty sdruženo 5 458 013,- Kč , „umořit“ k 31.12.2015 zůstává 1.098.267,- Kč (k 31.12.2014 to bylo 1.447.149 – Kč). Měsíční předpis nájemného v obecních bytech činí 93 162,- Kč, roční 1 117 944,- Kč. Po problémech s nájemným (v některých případech) bylo přistoupeno k „předplacenému dvouměsíčnímu nájemnému v bytech“ – k 31.12.2015 bylo předplaceno nájemné ve výši 17.362,77 Kč . Nutno dodat , že ke všem 39 obecním bytům byly zpracovány dodatky nájemních smluv – předplacený dvouměsíční nájem a to do 30.4.2016 – všechny dodatky jsou podepsány. Nutno dodat, že se ve všech bytech provádí 2x ročně revize plynových spotřebičů (nevyhovuje kotel v bytě ředitelky), 1 x ročně revize hasicích přístrojů a nástěnných hydrantů (vše vyhovuje), platná je ve všech bytech revize elektro a hromosvodů (vše vyhovuje). Revize komínů a cest plynových spalin byla provedena naposledy v roce 2013, v současné době máme potvrzenou objednávku na tyto práce od p. Kuběny (Cyril Kuběna – Kominictví, Jedovnice) na revizi komínů a pro rok 2016. Co se týká revize plynového potrubí – v pondělí 29.2.2016 byla p. Pavlíkem předána „Zpráva o revizi plynového zařízení“ - plynového potrubí na objektech čp.95, 200 a 282 (všechna revidovaná zařízení jsou schopna bezpečného provozu). Při každé „požární kontrole“ se objevuje stejný problém a to „únikové cesty“ resp. to, že trasy únikových cest nejsou volné – problém je složitější u společných prostor, tedy kombinace bytů s občanskou vybaveností – levý vchod na zdravotním středisku, školní byty a byty na radnici – hlavní vchod , ale i úniková požární cesta z I.patra MŠ – která vede přes schodiště k bytům, samozřejmě i tyto problémy se průběžně řeší. Druhým, často opakujícím se, problémem je zamykání vchodových dveří, což vede i k ústním stížnostem- radnice (hlavní vchod), zdravotní středisko (pravý vchod), Marianín – čp.8. O problematice funkce ČOV jsem již hovořil. V roce 2012 byl firmou ASIO s.r.o. Brno proškolen pracovník STEMDu s.r.o. – bohužel dnes již v obecních bytech nebydlí a u podniku či radnice nepracuje – nutno řešit (i zohlednit v poplatku ve „službách“). Co se týká nájemného a ostatních poplatků (vodné) po zkušenostech se daleko větší pozornost věnuje kontrole plnění nájemného ( v podstatě jsou k dnešnímu dni dva případy dlužníků – ani jeden už v obecním bytě nežije – jeden dlužník má podepsaný „splátkový kalendář“ – ale neplatí, po druhém dlužníkovy pátráme (údajně bydlí na hotelu…..). Myslím si, že je rozumné „získané finance“ do bytového fondu vracet – třeba i do „nového“ bytového fondu. Jsem rád, že letos resp. v květnu bude dokončen „Bytový dům podporovaného bydlení 8 b.j. Lipovec“. Závěr k bytové problematice starosta doporučuje: 3.1. vzhledem k výši nájemnému, ceně především kotlů (ale i služeb), doporučil starosta zvýšit nájemné a to od 1.1.2017 a na cenu 32,00 Kč/m2 (29,83 Kč/m2 bylo stanoveno od 1.6.2011 rozhodnutím RO č.j.87/13 z 23.5.2011 – předtím nájemné 27,40 Kč /m2 ), což při cca 3.100m2 pronajímané bytové plochy znamená navýšení příjmu z nájemného za byty o 80.000 Kč/ročně (jeden plynový kotel s montáží cca 60.000,- Kč ??) 3.2. stanovit výši nájemného v nových „bytech pro seniory“ ve stejných parametrech jako u ostatních nájemních smluv (tj. 32,00 Kč/m2) 3.3. všichni nájemníci, kterých se dotýkají „společné“ únikové cesty, budou písemně upozornění na povinnost „volných cest“ u požárních únikových prostor (jedná se o tři školní byty, dva byty na mateřské školce, ale i byty na radnici, dvanáctibytovce či byty na zdravotním středisku) – na radnici budou uloženy podepsané kopie. 3.4. všichni nájemníci budou osloveni ve věci úklidu společných prostor či zamykání hlavních vchodových dveří – s doporučením řešit sami dohodou ( samozřejmě jde řešit uklizečkou či domovnicí – ale samozřejmě se její plat musí promítnout do „služeb“ . Myslím si, že je to nesmysl, ovšem….) . Ze zprávy starosty přednesené na radě obce 7. 3. 2016.

Vyhodnocení bytového hospodářství obce za rok 2015 – náklady na údržbu a opravy, nájemné, případné vytvoření fondu oprav.

Obecní byty
Obec má celkem 39 obecních bytů, že tyto byty byly postaveny se spoluúčastí občanů ve výši téměř 5 460 000,- Kč.  Roční nájemné prezentuje částku  1 120 000,- Kč, což je v podstatě příjem obce.
Bytový fond:
Obec má ve vlastnictví 39 bytů :
Radnice 5 bj.- kolaudace 2011              stavební náklady bytu nevyčísleny, dotace 0
5 bj. čp.95 – kolaudace 2002                4,694 / 1,280 / 3,214 cena/dotace/podíl obce
8 bj. čp.282- kolaudace 2005                8,487 / 3,850 / 4,637
ZŠ – 4 bj.   - kolaudace 2012                3,180 / 1,110 / 2,070
MŠ – 2 bj. kolaudace 2001                    1,445 / 0,640 / 0,805 
Čp.338 – 12 bj. kolaudace 2008          12,399 / 4,700 / 7,699
Sokolovna- byt kolaudace 2003             stavební náklady bytu nevyčísleny, dotace 0
Marianín čp.8 – 2 bj. kolaudace 2007    2,201 / 0,900 / 1,301
 
Všechny byty jsou „obsazeny“. Jsou relativně „nové“, většinou zateplené a s plastovými otvorovými prvky. V bytech máme nájemné 29,83 Kč/m2 – tedy zhruba polovinu – i tady jsou vyjímky: u čp.95 – 24,87 Kč/m2 se zdůvodněním původní neodizolované zdivo tl.80cm, a u čp. 194 – sokolovna  též 24,87 Kč/m2  se zdůvodněním občas nadměrný hluk).
Přehled sdružených finančních prostředků a jejich čerpání na obecní byty :

BUDOVA MŠ – 2 b.j. – 1,445 mil. Kč
Sdružené prostředky celkem    469 765,- Kč
K 31.12.2015 platí oba byty plné nájemné, sdružené prostředky jsou vyčerpány resp. umořeny.
Bez problémů – resp. jsou opakující se připomínky k úklidu společných prostor.

BUDOVA  č.p.95 – 5 b.j. – 4,694 mil. kč
Sdružené prostředky celkem     1 779 658,- Kč
K 31.12.2014 zůstává umořit   111.172,- (181.852,- Kč k 31.12.2014) ze sdružených finančních prostředků nájemníků.
Problém – oba balkony – zatékající voda, opadaná omítka, funkčnost ČOV (nejede kompresor resp. byl „zatopen“ odpadní vodou).
Závěr: Bude zakoupen a nainstalován nový kompresor na provzdušňování odpadní vody. Balkony resp. jejich zatékání a oprava – to  je složitější řešení – musí se zjistit příčina a každém případě balkony po opravě provézt formou dřevěného obkladu (viz. balkony na čp.200 či 282…).Otázka užívání sklepa.
 
BUDOVA  ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO č.p.  282 – 8 b.j. – 8,487mil. Kč
Sdružené prostředky celkem     1 023 020,- Kč
K 31.12.2015 zůstává umořit   48.293,- (k 31.12.2014 139.688,- Kč) ze sdružených finančních prostředků nájemníků.
Problém – zatékání vody v přízemí (ucpané lapače střešních splavenin), odvětrání sklepa – stoupající vlhkost v bytě resp. v rozích obvodových stěn v přízemí, stížnost na úklid ve společných prostorách, požadavek na vymalování společných prostor – pravá strana, požadavek na opravu vchodových dveří – možnost otvírání z bytů …
Závěr: lapače střešních splavenin vyčištěny, vykopány a zabetonovány šachty, bylo provedeno napojení odpadního potrubí od svodů do sběrače – 3 svody, nutno ještě usadit poklopy na šachty a „kosmetické“ úpravy. Dále bylo v lednu provedeno odvětrání sklepů, vymalováno vstupní schodiště, opraven „elektrický vrátný“ pro otvírání hlavních dveří z bytů – hodnota prací a materiálu cca 42 tis. Kč.

BUDOVA SOKOLOVNA č.p.194 – 1 b.j. - nevyčísleno
Sdružené prostředky celkem      331 775,- Kč – „umořeny“.
Problém : opět zatékání do bytu – tentokrát „štítová „ zeď“….
Závěr: Jakmile počasí dovolí – prohlídka pokrývačem.

BUDOVA č.p.338 – 12 b.j. – 12,399 mil. kč
Sdružené prostředky celkem     823 795,- Kč
K 31.12.2014 zůstává umořit  403.393,- Kč (k 31.12.2014 463.237,- Kč) ze sdružených finančních prostředků nájemníků.
Problém – funkčnost ČOV (nejede kompresor), „oprýskané“ balkony, cca v prosinci prasklé vodovodní potrubí těsně u hlavního vodoměru – „potopa“ v přízemí – vysoušeče…
Závěr: po „jarním“ odvozu odpadních vod „fekálem“ nutno zprovoznit ČOV.

BUDOVA č.p. 167  –  4 b.j. – 3,180 mil. Kč
Sdružené prostředky celkem     0,- Kč
Problém – byla provedena výměna plynového kotle – byt Pernicových – cca 60.000,- Kč. Ještě je kotel nevyhovující „spolehlivému provozu“ (viz Kubíček) v bytě ředitelky ZŠ.

BUDOVA č.p. 200  –  5 b.j. - nevyčísleno
Sdružené prostředky celkem     1 030 000,- Kč
K 31.12.2014 zůstává umořit  535.409,- Kč ( k 31.12.2014 748 145,- Kč) ze sdružených finančních prostředků nájemníků.
Problém: dlouhodobě se řeší výskyt plísní v bytě paní Furstové – po provedení odtahového ventilátoru v koupelně, vytažení potrubí od odsavače par nad sporákem v kuchyni mimo byt, odvětrání „spížky“ a vymalování celého bytu se situace zlepšila. Nutno dokončit resp. provést ještě zateplení bytu – okna…..Dlouhodobým problémem je „zatopený“ sklep – v únoru na odstranění závad pracoval Vojtěch Zouhar st. – prozatím „dobrý“, chybějící „kočárkárna“ či sklad a funkčnost ČOV (odešel kompresor..) - bude zakoupen a nainstalován nový kompresor na provzdušňování odpadní vody.

BUDOVA  č.p.8 Marianín  – 2 b.j. – 2,201 mil. Kč
Sdružené prostředky celkem     0,- Kč
Během roku se řešil problém nájemného resp. poměrně velké „dlužné“ částky (výpověď z bytu, splátkový kalendář apod.). K dnešnímu dni tj. k 7.3.2016 vše (dlužný nájem i částka za vodu) uhrazeno. Podobně - obnoveno napojení bytu na el. energii a plyn (odpojeno pro neplacení….).

Mezisoučet  - celkem na byty sdruženo  5 458 013,- Kč ,  „umořit“  k 31.12.2015 zůstává  1.098.267,- Kč (k 31.12.2014 to bylo 1.447.149 – Kč).
Měsíční předpis nájemného v obecních bytech  činí  93 162,- Kč, roční  1 117 944,- Kč. Po problémech s nájemným (v některých případech) bylo přistoupeno k „předplacenému dvouměsíčnímu nájemnému v bytech“ – k 31.12.2015 bylo předplaceno  nájemné ve výši 17.362,77 Kč . Nutno dodat , že ke všem 39 obecním bytům byly zpracovány dodatky nájemních smluv – předplacený dvouměsíční nájem a to do 30.4.2016 – všechny dodatky jsou podepsány.

Nutno dodat, že se ve všech bytech provádí 2x ročně revize plynových spotřebičů (nevyhovuje kotel v bytě ředitelky),  1 x ročně revize hasicích přístrojů a nástěnných hydrantů (vše vyhovuje), platná je ve všech bytech revize elektro a hromosvodů (vše vyhovuje). Revize komínů a cest plynových spalin byla provedena naposledy v roce 2013, v současné době máme potvrzenou objednávku na tyto práce od p. Kuběny (Cyril Kuběna – Kominictví, Jedovnice) na revizi komínů a pro rok 2016. Co se týká revize plynového potrubí – v pondělí 29.2.2016 byla p. Pavlíkem předána „Zpráva o revizi plynového zařízení“ - plynového potrubí na objektech čp.95, 200 a 282 (všechna revidovaná zařízení jsou schopna bezpečného provozu).
Při každé „požární kontrole“ se objevuje stejný problém a to „únikové cesty“ resp. to, že trasy únikových cest nejsou volné – problém je složitější u společných prostor, tedy kombinace bytů s občanskou vybaveností – levý vchod na zdravotním středisku, školní byty a byty na radnici – hlavní vchod , ale i úniková požární cesta z I.patra MŠ – která vede přes schodiště k bytům, samozřejmě i tyto problémy se průběžně řeší.
Druhým, často opakujícím se, problémem je zamykání vchodových dveří, což vede i k ústním stížnostem- radnice (hlavní vchod), zdravotní středisko (pravý vchod), Marianín – čp.8.
O problematice funkce ČOV jsem již hovořil. V roce 2012 byl firmou ASIO s.r.o. Brno proškolen pracovník STEMDu s.r.o. – bohužel dnes již v obecních bytech nebydlí a u podniku či radnice nepracuje – nutno řešit (i zohlednit v poplatku ve „službách“).
Co se týká nájemného a ostatních poplatků (vodné) po zkušenostech se daleko větší pozornost věnuje kontrole plnění nájemného ( v podstatě jsou k dnešnímu dni dva případy dlužníků – ani jeden už v obecním bytě nežije – jeden dlužník má podepsaný „splátkový kalendář“ – ale neplatí, po druhém dlužníkovy pátráme (údajně bydlí na hotelu…..).

Myslím si, že je rozumné „získané finance“ do bytového fondu vracet – třeba i do „nového“ bytového fondu. Jsem rád, že letos resp. v květnu bude dokončen „Bytový dům podporovaného bydlení 8 b.j. Lipovec“.

Závěr k bytové problematice starosta doporučuje:
3.1. vzhledem k výši nájemnému, ceně především kotlů (ale i služeb), doporučil starosta zvýšit nájemné a to od 1.1.2017 a na cenu 32,00 Kč/m2 (29,83 Kč/m2 bylo stanoveno od 1.6.2011 rozhodnutím RO  č.j.87/13  z 23.5.2011 – předtím nájemné 27,40 Kč /m2 ), což při cca 3.100m2 pronajímané bytové plochy znamená navýšení příjmu z nájemného za byty o 80.000 Kč/ročně  (jeden plynový kotel s montáží cca 60.000,- Kč ??)
3.2. stanovit výši nájemného v nových „bytech pro seniory“ ve stejných parametrech jako u ostatních nájemních smluv (tj. 32,00 Kč/m2)
3.3. všichni nájemníci, kterých se dotýkají „společné“ únikové cesty, budou písemně upozornění na povinnost „volných cest“ u požárních únikových prostor (jedná se o tři školní byty, dva byty na mateřské školce, ale i byty na radnici, dvanáctibytovce či byty na zdravotním středisku) – na radnici budou uloženy podepsané kopie.
3.4. všichni nájemníci budou osloveni ve věci úklidu společných prostor či zamykání  hlavních vchodových dveří – s doporučením řešit sami dohodou ( samozřejmě jde řešit uklizečkou či domovnicí – ale samozřejmě se její plat musí promítnout do „služeb“ . Myslím si, že je to nesmysl, ovšem….) .


Ze zprávy starosty obce  přednesené na radě obce 7. 3. 2016.

Prohlášení o přístupnosti   |   Odběr novinek   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.