Obec Lipovec

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Anketa 1

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Náhodná fotka
Obec Lipovec a okolí

Obsah stránky

Bude u nás stočné ???

Jak je to se stočným….
Odvádění a čištění odpadních vod – v této oblasti zažíváme „těžké chvíle“ především díky Krajskému úřadu Jihomoravského kraje. Obec je vlastníkem a provozovatelem veřejné kanalizace – ale k provozování kanalizace nemá povolení – a krajský úřad s námi zahájil správní řízení ve věci možného porušení zákona….. V pátek 1.4.2016 jsme zasílali na KÚ Jmk přípis ze kterého vybírám:

Dne 22.3.2016 jsme obdrželi od Vás přípis č.j. JMK 43447/2016 ve kterém nás vyzýváte k předložení dokladů dotýkajících se provozování kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Lipovec.
K jednotlivým dokladům:
ad 1) Plán financování obnovy kanalizace
Za provozování kanalizace nevybíráme žádné finanční prostředky – žádné stočné. Obec odepisuje majetek účetně – nevytváří žádné fondy rozvoje a rezerv. Případné finanční prostředky na provoz kanalizace buďto rozpočtujeme nebo kryjeme z rozpočtové rezervy (havárie). Na základě dlouholetých zkušeností máme největší problém s likvidací zimního posypu především ze státních komunikací (jsme v CHKO a je zde zákaz solení), který se usazuje ve „vodních nádrží“ či „ucpává“ části kanalizace –  lze říci, že do průměru 300mm. V podstatě lze říci, že náklady na provoz kanalizace se skládají z vyčištění „vodní nádrže“ v obci, případně ze „zemní přerážky“ pod obcí. Případné havárie typu „ucpání potrubí“ řešíme prostřednictvím firmy SEZAKO Prostějov, s.r.o., J.B.Pecky 4342/14, 796 01  Prostějov.
Jelikož nemáme žádné finanční prostředky ze stočného, žádné prostředky z nájemného, z odpisů apod.,  je vyplnění přílohy č. 18 k zák. 428/2001 Sb. pouze formální – zasíláme přílohu č. 18 k zák. 428/2001 Sb.
Drobnou údržbu provozu kanalizace řešíme prostřednictvím ročních rozpočtů obce.
ad 2) Kanalizační řád
Schválený kanalizační řád příslušným vodoprávním úřadem zasíláme v příloze.
ad 3) Doklady o vedení majetkové a provozní evidence
V současné době máme vypracovány:
Přílohu č.3 „Vybrané údaje z majetkové  evidence vodovodů a kanalizací – kanalizační stoky“, kterou zasíláme.
Přílohu č.7 „Vybrané údaje z provozní evidence vodovodů a kanalizací – kanalizační stoky“, kterou zasíláme.
Samozřejmě ročně provádíme inventarizaci majetku obce, a to i na úseku vodního hospodářství, kde jsou v účetnictví zaevidovány dílčí úseky kanalizace. Od roku 1986 nebyla na jednotné kanalizaci v obci žádná havárie. I vzhledem k „výhodné poloze“ obce nás nepostihly ani žádné záplavy či jiné živelné pohromy.

ad 4) Doklady o předání vybraných údajů z majetkové a provozní evidence na příslušný vodoprávní úřad, a to za roky 2014 a 2015.
Obec Lipovec za provozování kanalizace nevybírá stočné, základní evidenci o majetku – pasport, účetní doklady včetně inventarizačních soupisů… - máme. Co se týká dotčených orgánů, zasíláme pravidelně na Ministerstvo životního prostřední výkaz „Vypouštěné vody“, vybrané údaje z majetkové a provozní evidence vypracované za rok 2015 jsme dnes zaslali na Městský úřad Blansko a jsou i přílohou tohoto přípisu.

Starosta informoval radní, že sice bylo přerušeno správní řízení ve věci povolení k provozování veřejné kanalizace obcí, ale ne dle požadavku obce (starosta se přihlásil na kurz po jehož ukončení bude mít oprávnění dle zák. 428/2001 Sb., ovšem kurz začíná v říjnu 2016 a končí v dubnu 2017). Správní řízení je přerušeno do 18.května 2016 a do té doby musí obec dodat jméno osoby oprávněné k provozování kanalizace.
Oprávněná osoba musí mít následující vzdělání:
Zák. 274/2001 Sb.
§6
(2) Krajský úřad vydá povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace jen osobě, která
a) je oprávněna provozovat živnost podle zvláštního zákona,
b) je vlastníkem vodovodu nebo kanalizace nebo s vlastníkem vodovodu nebo kanalizace uzavřela smlouvu, která ji opravňuje vodovod nebo kanalizaci provozovat; v případě, že vodovod nebo kanalizace provozně souvisí s vodovody nebo kanalizacemi jiných vlastníků, musí být doloženo, že s nimi má vlastník uzavřenou písemnou dohodu podle § 8 odst. 3,
c) sama nebo její odborný zástupce splňuje kvalifikaci odpovídající požadavkům na provozování, správu a rozvoj vodovodů nebo kanalizací, pro které se povolení k provozování vydává, a to v souladu s majetkovou evidencí vedenou podle § 5 odst. 1 v závislosti na počtu fyzických osob trvale využívajících tyto vodovody nebo kanalizace, a to:
1. střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělávání obsahově zaměřeném na vodovody a kanalizace nebo v příbuzném oboru a má nejméně 4 roky praxe v oboru vodovody a kanalizace, jedná-li se o nejvýše 5 000 fyzických osob trvale využívajících tyto vodovody nebo kanalizace;
2. vysokoškolské vzdělání absolvováním studia v akreditovaném studijním programu v oblasti vodovody a kanalizace a má nejméně 2 roky praxe v oboru vodovody a kanalizace, jedná-li se o více než 5 000 fyzických osob trvale využívajících tyto vodovody nebo kanalizace.

a nebo

Zák. 428/2001 Sb.
§ 12a
(1) Za příbuzný obor k oboru vzdělávání obsahově zaměřenému na vodovody a kanalizace se považuje takový obor středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo obor vysokoškolského vzdělání, který je výukou obsahově zaměřen alespoň na 4 z těchto činností:
a) znalost právních předpisů v oboru vodovody a kanalizace,
b) znalost procesů souvisejících s jímáním vody, úpravou vody na vodu pitnou včetně hygienického zabezpečení a dopravy vody,
c) znalost procesů souvisejících s čištěním odpadních vod, kalovým hospodářstvím a sběrem odpadních vod stokovými systémy,
d) znalost právních předpisů souvisejících s tvorbou ceny pro vodné a ceny pro stočné,
e) schopnost vyhodnocení údajů rozboru vody, vymezení možných závad v úpravárenském procesu,
f) schopnost analýzy nedostatků rozvodného systému a ztrát vody v trubní síti,
g) schopnost vyhodnocení údajů rozboru odpadních vod, vymezení základních nedostatků stokového systému a čistírny odpadních vod,
h) schopnost provádět analýzy v oblasti hospodárnosti provozu a tvorby ceny pro vodné a ceny pro stočné,
i) schopnost posouzení záměrů rozvoje z hlediska ekonomiky a dopadů na provozní náklady v oboru vodovodů a kanalizací.
(2) Za příbuzný obor k oboru vzdělávání obsahově zaměřenému na vodovody a kanalizace se považuje rovněž dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou, doplněné vzděláním akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, zakončeným složením odborných zkoušek, obsahově zaměřených alespoň na 4 z činností podle odstavce 1.

Starosta se obrátil na všechny členy RO (potažmo i zastupitele) o pomoc při zajištění této odpovědné osoby. Starosta znovu uvedl, že východiskem z této situace je předání veřejné kanalizace do „Svazku“, ovšem toto by znamenalo automaticky placení stočného – od počátku se této variantě bráním. Je to cca 5.000,- kč za domácnost a ….
Druhou variantou je zajištění „cizí“ osoby s tímto vzděláním, ale na základě dosavadních poznatků lze kalkulovat s cenou cca 80-120 tis. Kč ročně – i to si myslím, že je v současné době „vyhazování“ peněz.
Ideální stav je občan Lipovce (za symbolickou odměnu) – a úplně ideální je zastupitel, případně uvolněný pracovník (zadarmo), což je moje představa.

Neznáte někoho....

Diskuse

Jméno
Kontrola
+ 6 = 10
Text komentáře (Není povoleno použití HTML tagů ani žádný druh reklamy)

Výpis komentářů

Datum a čas: 12.04.2016 06:30
Napsal: Obec Lipovec
Kategorie: Ostatní

Obsah postranní lišty

Důležité oznámení
Placení odvozu odpadu v roce 2019 - 620,- Kč/osoba nebo nemovitost/rok. Podrobně v Obecně závazné vyhlášce č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vyhláška umístěna v sekci ÚŘEDNÍ DESKA.

Oddíl postranní lišty

Translate / přeložit

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Pro slabozraké

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 14.01

1. Gynekologická ambulance Sloup oznamuje změnu ordinační doby. Ordinovat se bude každou středu 15-17hodin. Na vyšetření je vhodné se objednat na tel. čísle 732 330 325. 2. Drůbežárna Prace bude ...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Odkazy

Patička stránky