Obec Lipovec

Obsah stránky

Bude u nás stočné ???

Jak je to se stočným….
Odvádění a čištění odpadních vod – v této oblasti zažíváme „těžké chvíle“ především díky Krajskému úřadu Jihomoravského kraje. Obec je vlastníkem a provozovatelem veřejné kanalizace – ale k provozování kanalizace nemá povolení – a krajský úřad s námi zahájil správní řízení ve věci možného porušení zákona….. V pátek 1.4.2016 jsme zasílali na KÚ Jmk přípis ze kterého vybírám:

Dne 22.3.2016 jsme obdrželi od Vás přípis č.j. JMK 43447/2016 ve kterém nás vyzýváte k předložení dokladů dotýkajících se provozování kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Lipovec.
K jednotlivým dokladům:
ad 1) Plán financování obnovy kanalizace
Za provozování kanalizace nevybíráme žádné finanční prostředky – žádné stočné. Obec odepisuje majetek účetně – nevytváří žádné fondy rozvoje a rezerv. Případné finanční prostředky na provoz kanalizace buďto rozpočtujeme nebo kryjeme z rozpočtové rezervy (havárie). Na základě dlouholetých zkušeností máme největší problém s likvidací zimního posypu především ze státních komunikací (jsme v CHKO a je zde zákaz solení), který se usazuje ve „vodních nádrží“ či „ucpává“ části kanalizace –  lze říci, že do průměru 300mm. V podstatě lze říci, že náklady na provoz kanalizace se skládají z vyčištění „vodní nádrže“ v obci, případně ze „zemní přerážky“ pod obcí. Případné havárie typu „ucpání potrubí“ řešíme prostřednictvím firmy SEZAKO Prostějov, s.r.o., J.B.Pecky 4342/14, 796 01  Prostějov.
Jelikož nemáme žádné finanční prostředky ze stočného, žádné prostředky z nájemného, z odpisů apod.,  je vyplnění přílohy č. 18 k zák. 428/2001 Sb. pouze formální – zasíláme přílohu č. 18 k zák. 428/2001 Sb.
Drobnou údržbu provozu kanalizace řešíme prostřednictvím ročních rozpočtů obce.
ad 2) Kanalizační řád
Schválený kanalizační řád příslušným vodoprávním úřadem zasíláme v příloze.
ad 3) Doklady o vedení majetkové a provozní evidence
V současné době máme vypracovány:
Přílohu č.3 „Vybrané údaje z majetkové  evidence vodovodů a kanalizací – kanalizační stoky“, kterou zasíláme.
Přílohu č.7 „Vybrané údaje z provozní evidence vodovodů a kanalizací – kanalizační stoky“, kterou zasíláme.
Samozřejmě ročně provádíme inventarizaci majetku obce, a to i na úseku vodního hospodářství, kde jsou v účetnictví zaevidovány dílčí úseky kanalizace. Od roku 1986 nebyla na jednotné kanalizaci v obci žádná havárie. I vzhledem k „výhodné poloze“ obce nás nepostihly ani žádné záplavy či jiné živelné pohromy.

ad 4) Doklady o předání vybraných údajů z majetkové a provozní evidence na příslušný vodoprávní úřad, a to za roky 2014 a 2015.
Obec Lipovec za provozování kanalizace nevybírá stočné, základní evidenci o majetku – pasport, účetní doklady včetně inventarizačních soupisů… - máme. Co se týká dotčených orgánů, zasíláme pravidelně na Ministerstvo životního prostřední výkaz „Vypouštěné vody“, vybrané údaje z majetkové a provozní evidence vypracované za rok 2015 jsme dnes zaslali na Městský úřad Blansko a jsou i přílohou tohoto přípisu.

Starosta informoval radní, že sice bylo přerušeno správní řízení ve věci povolení k provozování veřejné kanalizace obcí, ale ne dle požadavku obce (starosta se přihlásil na kurz po jehož ukončení bude mít oprávnění dle zák. 428/2001 Sb., ovšem kurz začíná v říjnu 2016 a končí v dubnu 2017). Správní řízení je přerušeno do 18.května 2016 a do té doby musí obec dodat jméno osoby oprávněné k provozování kanalizace.
Oprávněná osoba musí mít následující vzdělání:
Zák. 274/2001 Sb.
§6
(2) Krajský úřad vydá povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace jen osobě, která
a) je oprávněna provozovat živnost podle zvláštního zákona,
b) je vlastníkem vodovodu nebo kanalizace nebo s vlastníkem vodovodu nebo kanalizace uzavřela smlouvu, která ji opravňuje vodovod nebo kanalizaci provozovat; v případě, že vodovod nebo kanalizace provozně souvisí s vodovody nebo kanalizacemi jiných vlastníků, musí být doloženo, že s nimi má vlastník uzavřenou písemnou dohodu podle § 8 odst. 3,
c) sama nebo její odborný zástupce splňuje kvalifikaci odpovídající požadavkům na provozování, správu a rozvoj vodovodů nebo kanalizací, pro které se povolení k provozování vydává, a to v souladu s majetkovou evidencí vedenou podle § 5 odst. 1 v závislosti na počtu fyzických osob trvale využívajících tyto vodovody nebo kanalizace, a to:
1. střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělávání obsahově zaměřeném na vodovody a kanalizace nebo v příbuzném oboru a má nejméně 4 roky praxe v oboru vodovody a kanalizace, jedná-li se o nejvýše 5 000 fyzických osob trvale využívajících tyto vodovody nebo kanalizace;
2. vysokoškolské vzdělání absolvováním studia v akreditovaném studijním programu v oblasti vodovody a kanalizace a má nejméně 2 roky praxe v oboru vodovody a kanalizace, jedná-li se o více než 5 000 fyzických osob trvale využívajících tyto vodovody nebo kanalizace.

a nebo

Zák. 428/2001 Sb.
§ 12a
(1) Za příbuzný obor k oboru vzdělávání obsahově zaměřenému na vodovody a kanalizace se považuje takový obor středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo obor vysokoškolského vzdělání, který je výukou obsahově zaměřen alespoň na 4 z těchto činností:
a) znalost právních předpisů v oboru vodovody a kanalizace,
b) znalost procesů souvisejících s jímáním vody, úpravou vody na vodu pitnou včetně hygienického zabezpečení a dopravy vody,
c) znalost procesů souvisejících s čištěním odpadních vod, kalovým hospodářstvím a sběrem odpadních vod stokovými systémy,
d) znalost právních předpisů souvisejících s tvorbou ceny pro vodné a ceny pro stočné,
e) schopnost vyhodnocení údajů rozboru vody, vymezení možných závad v úpravárenském procesu,
f) schopnost analýzy nedostatků rozvodného systému a ztrát vody v trubní síti,
g) schopnost vyhodnocení údajů rozboru odpadních vod, vymezení základních nedostatků stokového systému a čistírny odpadních vod,
h) schopnost provádět analýzy v oblasti hospodárnosti provozu a tvorby ceny pro vodné a ceny pro stočné,
i) schopnost posouzení záměrů rozvoje z hlediska ekonomiky a dopadů na provozní náklady v oboru vodovodů a kanalizací.
(2) Za příbuzný obor k oboru vzdělávání obsahově zaměřenému na vodovody a kanalizace se považuje rovněž dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou, doplněné vzděláním akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, zakončeným složením odborných zkoušek, obsahově zaměřených alespoň na 4 z činností podle odstavce 1.

Starosta se obrátil na všechny členy RO (potažmo i zastupitele) o pomoc při zajištění této odpovědné osoby. Starosta znovu uvedl, že východiskem z této situace je předání veřejné kanalizace do „Svazku“, ovšem toto by znamenalo automaticky placení stočného – od počátku se této variantě bráním. Je to cca 5.000,- kč za domácnost a ….
Druhou variantou je zajištění „cizí“ osoby s tímto vzděláním, ale na základě dosavadních poznatků lze kalkulovat s cenou cca 80-120 tis. Kč ročně – i to si myslím, že je v současné době „vyhazování“ peněz.
Ideální stav je občan Lipovce (za symbolickou odměnu) – a úplně ideální je zastupitel, případně uvolněný pracovník (zadarmo), což je moje představa.

Neznáte někoho....

Diskuse

Jméno
Kontrola
+ 4 = 10
Text komentáře (Není povoleno použití HTML tagů ani žádný druh reklamy)

Výpis komentářů

Datum a čas: 12.04.2016 06:30
Napsal: Obec Lipovec
Kategorie: Ostatní

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 19.02

1. Sdělujeme občanům, že ve středu 21.2.2024 bude mít Marie Kopřivová úřední hodiny na Obecním úřadě v Lipovci pouze do 12:00 hodin. 2. Drůbežárna Prace bude ve středu 21. 2. v 10:45 hod. před ob...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Kalendář akcí
<< únor 2024 >>
PoÚtStČtSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829   

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Patička stránky