Obec Lipovec

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Anketa 1
Komu fandíte ?
33% (402 hlasů)
21% (257 hlasů)
15% (184 hlasů)
16% (196 hlasů)
14% (167 hlasů)

Oddíl postranní lišty

Náhodná fotka
Obec Lipovec a okolí

Obsah stránky

Komentář II

Připravený materiál k jednání rady obce 3.5.2017 a zastupitelstva obce 15.5.2017 

 

II.

Komentář k finančnímu hospodaření Základní školy a Mateřské školy Lipovec, okres Blansko, příspěvková organizace

Zřizovatelem školy je Obec Lipovec. Zastupitelstvo obce schválilo ve svém rozpočtu na rok 2016 neinvestiční dotaci ve výši 1.300.000,- Kč a v této výši byla dotace poskytnuta.

Z dotace byly hrazeny provozní výdaje školy, zejména výdaje na energie, dále na nákup materiálu, opravy a údržbu a ostatní drobné výdaje. Největší položkou v nákladech tvoří energie (voda, elektrika, plyn) a to 706.729,50 Kč (pro srovnání v roce 2015 jsme za energie dali 752.514,17 Kč, v roce 2014 jsme za energie dali 699.809,00 Kč  a v roce 2013 nás energie stály 976.055,54 Kč).

Příspěvková organizace účtuje v podvojném účetnictví to znamená, že v účetnictví jsou faktury a doklady, které patří do příslušného účetního období bez ohledu jestli jsou zaplacené. Takže ve ztrátě  jsou také faktury, které patří do roku 2016, ale budou zaplacené až v roce 2017.

Příjem školy nad rámec schváleného rozpočtu:
Příjem se skládá z vybraných peněz na ŠD, předpisu na úhradu vzdělání v MŠ, nájmu z tělocvičny, zisku z plesu a tržby ze stravného. K 31.12.2016 byly tyto příjmy ve výši 1,125.705,11 Kč.
Tyto peníze lze čerpat jen do výše příjmu na pomůcky do VV v MŠ a ŠD, na odměny žáků při soutěžích a na nákup potravin. K 31.12.2016 bylo vyčerpáno celkem 1,125.239,09 Kč.
 Rozdíl je+ 466,02  Kč.

Příspěvek od obce za rok 2016 byl ve výši 1,300.000,-- Kč. Celkové náklady z byly za rok 2016 ve výši 1,544.833,88 Kč.

Zastupitelstvo obce schválilo na rok 2016 nad rámec „provozního“ rozpočtu částku 236.000,-- Kč na renovaci PC učebny, pořízení interaktivních tabulí a s tím spojených nákladů na instalaci a dovybavení, přičemž musí být tato částka použita výhradně k těmto účelům s řádnou dokumentací.
K 31.12.2016 bylo vyčerpáno:
  86.449,-- Kč na interaktivní tabuli
  38.459,-- Kč licence pro 19 počítačů
  20.328,-- Kč licence do nooteboků
  41.460,-- Kč programy k interaktivní tabuli
--------------------------------------------------------------
186.696,-- Kč

Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ k 31.12.2016 skončil ztrátou ve výši - 230.538,18 Kč.
Lze říci, že ztráta byla naplánována „vědomě“ s tím, že ztráta bude pokryta z rezervního fondu školy, který k 31.12.2016 činil 414.891,01 Kč – viz rozpočtové opatření.

Základní škola a Mateřská škola v Lipovci, příspěvková organizace v roce 2016 neobdržela ani nevyplatila žádné finanční prostředky poskytnuté z Evropských dotací.

Ve výsledovce po zakázkách jsou pouze peníze, které ZŠ a MŠ dostala ze státního rozpočtu a jsou určeny na mzdy, zdrav. a sociální odvody a ostatní neinvestiční výdaje. Celková částka poskytnutých fin. prostředků byla 10 075 586,-Kč. Z výsledovky vyplývá, že poskytnuté fin. prostředky byly v plné výši vyčerpány. Tato částka souhlasí s fin. vypořádáním dotací poskytnutých krajům.
Jednotlivé částky  z výsledovky po zakázkách analyticky jsou ve výkazu zisku a ztráty obsaženy na jednotlivých syntetických účtech.
Stav běžného účtu 162936565/0600 ke dni 31.12.2015  1 263 101,31
Stav běžného účtu 162936565/0600 ke dni 31.12.2016  1 093 723,53
Stav běžného účtu 163264983/0600 ke dni 31.12.2015 - FKSP 37 851,25
Stav běžného účtu 163264983/0600 ke dni 31.12.2016 - FKSP 28 019,93  

Návrh na usnesení z jednání rady obce:

Usnesení ……

Rada obce Lipovec schvaluje Výsledky hospodaření ZŠ a MŠ Lipovec, okres Blansko, příspěvkové organizace za rok 2016 a z pozice zřizovatele rozhodla o hospodářském výsledku organizace za rok 2016 takto: ztráta ve výši 230.538,18 Kč Kč bude uhrazena z rezervního fondu organizace. Rezervní fond k 3.5.2017 činil 414.891,01 Kč.

Rada obce projednala a schválila výsledky hospodaření ZŠ za rok 2016 a doporučuje pro ZO dne 15.5.2017 vzít tyto výsledky hospodaření na vědomí

Usnesení 

Rada obce projednala a s chválila výsledky Účetní závěrku ZŠ a MŠ Lipovec, příspěvkové organizace za rok 2016 dle předložených materiálů  - Rozvaha – bilance k 31.12.2016, Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2016 a Příloha účetní závěrky – dle § 18 a § 19 zákona o účetnictví.
Rada obce doporučuje následující usnesení pro ZO dne 15.5.2017: Zastupitelstvo obce Lipovec bere na vědomí  Účetní závěrku ZŠ a MŠ Lipovec, příspěvkové organizace za rok 2016 dle předložených materiálů  - Rozvaha – bilance k 31.12.2016, Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2016 a Příloha účetní závěrky – dle § 18 a § 19 zákona o účetnictví.

 

Diskuse

Jméno
Kontrola
+ 3 = 10
Text komentáře (Není povoleno použití HTML tagů ani žádný druh reklamy)

Výpis komentářů

Datum a čas: 17.05.2017 07:16
Napsal: Obec Lipovec
Kategorie: Ostatní

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Translate / přeložit

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Pro slabozraké

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 13.10

1. AGRO LIPOVEC s. r. o. se sídlem Jedovnice, Legionářská 597, 679 06 Jedovnice oznamuje vlastníkům pozemků, že nájem za rok 2017 bude vyplácen dne 14. 10. 2017 od 13,30 hod. do 16,00 hod. ve...

Přečíst celé hlášení >

Patička stránky